BJÄRE 2022-04-26 KL. 15:14

Önskade få tillbaka gångbron över banvallen

Av Peter Jakobsson

Norr om Grevie i Sinarpsdalen fanns det en gångbro som gick över gamla banvallen som idag är gång-, cykel- och ridled. Denna bro var i så dåligt skick att kommunen beslutade och genomförde rivning av den sommaren 2021. Centerpartiet ville få bron återuppbyggd men kommunen säger nej.

Önskade få tillbaka gångbron över banvallen
Gångbron över Banvallen vid Sinarpsdalen innan den revs. Återuppbyggnad är inte aktuellt. Foto: Arkiv

Det var efter en besiktning, som visade att bron utgjorde en risk på grund av dålig standard, som den revs sommaren 2021. Vid besiktningen drogs också slutsatsen att bron var i så dåligt skick att en renovering inte var möjlig. När tågen gick på banvallen hade bron en tydligare funktion då en vandringsled gick över den. Innan rivningen lades vandringsleden om så den passerar banvallen i plan en bit norrut. Utan tåg på banvallen behövs ingen passage i olika plan.

Efter rivningen skickade Centerpartiet i Båstad in en motion till kommunen där de efterfrågade att återuppbygga bron. De menar att denna bro tillhör Bjäres kulturarv utifrån dess funktion för bönderna att komma till sin utmark även efter det att järnvägen hade dragits vid artonhundratalets slut. Mark som bönderna blev tilldelade vid reformen laga skifte och som nu blev svårtillgänglig för dem eftersom deras tidigare vägsträckning blev avskuren av banvallen i Sinarpsdalen. Centerpartiet pekar även på att denna bro påminner de som passerar under om en svunnen tid, precis som kulturarv ska göra.

I motionen yrkade Centerpartiet att bron skulle återuppbyggas i samma arkitektoniska stil som origanalbron.

Kommunen utredde frågan och kom fram till att eftersom det nu finns en rundslinga för vandring även utan bron står inte nyttan med en ny bro i proportion med kostnader för anläggning, drift och underhåll. Förslaget blev att eftersom brofundamentet är bevarat och med tanke på det kulturarv som bron utgjort så kan det belysas med en informationsskylt.
– Vi har fått svar från förvaltningen och det var inte riktigt det svaret vi hoppades på men vi är ändå nöjda. Förvaltningen har berett vår motion noggrant och gått genom möjligheterna att återuppbygga det vi tycker är en del av vårt kulturarv, nämligen bron, förklarade Ebba Krumlinde (C), som stod bakom motionen, på kommunfullmäktige.


Ebba Krumlinde (C). Foto: Peter Jakobsson


Kommunfullmäktige beslutade enligt förvaltningens förslag att inte återuppbygga bron men sätta en informationsskylt på platsen.
– Så som bron var konstruerad och med det materialet den var byggd, nämligen gammal järnvägsräls, är det inte möjligt enligt förvaltningen att bygga upp något som lever upp till dagens standard för hur man kan och måste bygga en bro. Att bygga bron på ett annat sätt än det gamla vore att missa hela tanken med att bevara kulturarvet. Därför nöjer vi oss med förslaget att sätta en skylt som visar hur bron en gång såg ut, säger Ebba Krumlinde.