Klik venligst
BJÄRE 2022-01-11 KL. 07:00

Överklagade förhandsbesked för byggnation

Av Peter Jakobsson

I augusti beslutade Miljö- och byggnadsnämnden i Båstads kommun att meddela ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i Västra Karup. Närboende överklagade beslutet till Länsstyrelsen som nu kommit med beslut i ärendet.

Överklagade förhandsbesked för byggnation
Fastigheten där det söktes om förhandsbesked för byggnation av enbostadshus.

Miljö- och byggnadsnämnden i Båstads kommun beslutade i augusti 2021 att meddela ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på en fastighet utanför detaljplan i Västra Karup.

Närboende överklagade beslutet till Länsstyrelsen och hävdade att de inte hade fått möjlighet att yttra sig om den tänkta bostadens placering samt att det skulle innebära olägenheter i området.

Länsstyrelsen påpekade att detta endast en ett förhandsbesked och innan byggnation kommer bygglov att behöva sökas där utformning ses över.

Gällande att de klagandena framhållit att byggnationen skulle medföra olägenheter för dem vill länsstyrelsen framhålla att en fullständig frihet från omgivningspåverkan inte är något som kan garanteras någon enskild fastighet. I plan- och bygglagen (PBL) framgår att påverkan från en angränsande fastighet som i och för sig utgör en olägenhet i allmänhet får accepteras, förutsatt att olägenheten inte är betydande.

Vad som innefattas i begreppet betydande olägenhet framgår inte av PBL eller dess förarbeten, utan får avgöras från fall till fall med hänsyn till bebyggelseområdets karaktär och de förhållanden som råder i övrigt. Länsstyrelsen konstaterar att det i praxis har fastslagits att det ska vara fråga om väsentliga olägenheter för att dessa ska anses vara betydande, vilket innebär att tröskeln för vilken omgivningspåverkan som får tolereras av närboende i normalfallet är påfallande hög.

Mot bakgrund av bland annat det ovanstående fann länsstyrelsen att nämnden har haft fog för bedömningen att det finns förutsättningar för en bostadsbyggnation på aktuell plats. Länsstyrelsen beslutade meddela att ett positivt förhandsbesked är således riktigt.