BJÄRE 2022-09-11 KL. 06:41

Partienkäten: Tre snabba frågor kring skolan

Av Redaktionen

En av de frågor som engagerar kommuninvånarna mest är den som rör skolorna på halvön. Bjäre NU ställde partierna tre frågor kring skolorna och svaren har såväl många likheter som påtagliga skillnader.

Partienkäten: Tre snabba frågor kring skolan

1. Hur ser ni på skolstrukturen med F-6 i Båstad, Östra Karup, Västa Karup och Förslöv?

2. Hur säkerställs en god arbetsmiljö för både elever och lärare i skolan?

3. Hur kan kränkningar och mobbing i skolan motverkas?

Moderaterna

1. Vi ser på positivt på nuvarande skolstruktur. Snart kommer förändringen på Strandängsskolan och utbyggnad av Östra Karup. Ny skola i Hemmeslövs området är nästa långsiktiga fas i vår skolutbyggnad. Något vi diskuterar med Laholms kommun för att skapa bästa förutsättningar för området på lång sikt.

2. Vi har satsat på bra lokaler med möjlighet till modern undervisning. Våra lärare och elever kan numera ha större delen av sin undervisning på en och samma skola. Aktiviteter och fysisk aktivitet. Bra möjligheter till kompetensutveckling för våra lärare och ordning och reda på lektioner och raster.

3. Det är viktigt att det finns tillräckligt med vuxna närvarande. Vi har beslutat om en policy mot kränkningar som är på plats och infört ett uppföljningssystem. Det gör att vi kan sätta in de åtgärder som skollagen medger. I Båstad kommuns skolor gäller 0-tolerans mot kränkningar. Rektorer och pedagoger arbetar mot kränkningar varje dag. Men skolan klarar det inte utan vårdnadshavarnas aktiva hjälp och stöd. Viktigt är också en bra elevhälsa i detta arbetet.

Sverigedemokraterna

1. Bra, förutom att möjlighet ska ges för en fortsatt skola i någon form i Torekov.

2. Ordning och reda, nolltolerans mot mobbing och trakasserier.

3. Det verkar krävas en nystart där läraren åter får bli en auktoritet som inte ska ifrågasättas utan ska syssla mer med undervisning och mindre med socialt arbete.

Centerpartiet

1. Skolorna för F-6 ska i möjligaste mån finnas nära bostaden men etableringen av Bjäre skola medför att det kortsiktigt inte finns underlag för ytterligare kommunala skolor. Centerpartiet fortsätter dock arbeta för att förutsättningar och skolor F-6 ska finnas på alla tätorter på Bjärehalvön.

2. Kommunens främsta resurs är personalen och vi behöver därför ge goda förutsättningar för att de ska kunna göra ett bra jobb och trivas i sitt yrke. Lärarna ska ha möjligheter till fortbildning för att kunna utvecklas samt att kunna påverka och utveckla sin arbetssituation även för elevernas bästa.

3. Fortsätta arbetet med värdegrunder från förskola och uppåt med de uppföljningar utbildningsnämnden tagit fram för att upptäcka trender och problem. Ge personalen stöd och verktyg för att i tidigt skede lösa de problem som identifieras och ge extra resurser till de barn som har de behoven.


Bjärepartiet

1. I dagsläget vill vi göra det bästa av den skolstruktur som nu är beslutad. Dock vill vi att det skall finnas en F-6 skola i Torekov, en skola är viktig för samhällets utveckling. När skolorganisationen togs innan valet 2018 hade vi hellre sett en F-6 skola i Grevie som hade större andel barn.

2. Våra skollokaler är på god väg att alla vara renoverade eller ersatta med nya lokaler som skall ge en god fysisk arbetsmiljö så det är upp till oss att se till att även den psykosociala arbetsmiljön blir bra. Studiero genom rätt stöd till elever som behöver det. Fler vuxna i skolan.

3. Snabbare insatser i samråd med vårdnadshavare, både till den utsatta eleven och den som utsätter någon för kränkning. Barn skall inte bli utsatta för mobbing i flera år eller riskera att fastna i ett negativt beteende. Fler vuxna förebilder som kan agera.Liberalerna

1. Nu är det en stabil struktur, mycket positiv ur elevsynpunkt. Eleverna behöver inte längre bussas mellan skolorna på värdefull undervisningstid med undantag av Östra Karups elever. Därför är det viktigt att fortsätta utbyggnad och upprustning av Östra Karup skola och Strandängsskolan.

2. Den goda arbetsmiljön är en förutsättning för att varje elev kan påbörja resan för att uppfylla sina drömmar. Så nu gäller det att genomföra den beslutade skolstrukturen fullt ut. Lärarna får flera kollegor och det kollegiala lärandet i anpassade lokaler ökar – helt enkelt en bättre arbetsmiljö.

3. Varje elev måste bli sedd och bekräftas i både sitt lärande och i sin sociala utveckling. Skolstrukturen är bra, men det behövs flera vuxna i skolan
.

Kristdemokraterna

1. Vi är mycket nöjda med den skolstruktur som vi i Samverkan för Bjäre har slagit fast under mandatperioden.

2. Genom att ge lärare och vuxenpersonal mer auktoritet i skolmiljön.

3. Genom nolltolerans och genom att snabbt ingripa.

Miljöpartiet

1. Det är en bra grund att stå på. Antal skolor och placering är alltid en fråga som både kräver långsiktighet och anpassning till de behov som finns utifrån befolkningens sammansättning.

2. Ett sätt är att ha rätt och tillräcklig bemanning. Det skapar förutsättning för lärarna att ha tid för varje elev och en rimlig arbetsbelastning.

3. Det är viktigt att jobba förebyggande med utbildning och information och att göra det löpande genom hela barn och ungdomars uppväxt. Det är lika viktigt att varje barn/ungdom känner sig sett.


Socialdemokraterna

1. Vi har en bra skolstruktur nu, utifrån elevunderlaget.
Resurserna kan nu användas till att eleverna får en bra utbildning och rätt stöd för att nå sin fulla kapacitet.

2. Man måste jobba aktivt med arbetsmiljön på skolan.
Tillräckligt med personal och med rätt kompetens.
Skolan skall vara en trygg och lugn plats att vara på, mobbing skall motarbetas.
Elevhälsan är viktig för att stödja elevernas mående.

3. Genom att man fortsätter att arbeta aktivt med frågan.
Vuxna som eleverna kan vända sig till och få hjälp och stöd.
Att både skolan och vi i hemmen pratar om vikten av att vara justa mot varandra.