BJÄRE 2022-09-11 KL. 08:06

Partienkäten: Tre snabba frågor kring trygghet och hållbarhet

Av Redaktionen

Hållbarhet och trygghet är två av de viktigaste frågorna i vårt samhälle idag. Tyvärr också två frågor som nästan helt saknats i årets valrörelse. Vi ställde tre frågor kring ämnena och möte ett blandat engagemang.

Partienkäten: Tre snabba frågor kring trygghet och hållbarhet

1. Vad vill ni göra för att öka tryggheten för medborgarna i kommunen?

2. Hur ser ni på återvinningssituationen i kommunen med de nya återvinningstjänsterna men utan stor återvinningscentral?

3. Hur tycker ni kommunen kan hjälpa medborgarna att leva mer hållbart?


Moderaterna

1. Vi har satsat mycket på tryggheten. Förstärkt samarbete med Polisen. Fler synliga poliser. Belysning och att bygga bort otrygga platser. Kameraövervakning på vissa platser och förebyggande insatser för att minska kriminalitet.

2. Återvinningstjänsterna är i grunden bra. De mobila tjänsterna behöver utökas. Vi arbetar vidare för en permanent återvinningsstation i vår kommun.

3. Det behöver vara enkelt och lönsamt att göra hållbara val. Tydliga information om hur man kan leva hållbart och satsningar på vår närmiljö och att handla närodlat. Att vi använder vårt vatten på rätt sätt är mycket viktig för framtiden.

Sverigedemokraterna

1. Polisen behöver bli mer synlig och kameror monteras på de platser som upplevs otrygga eller är brottsutsatta.

2. Med de nya regler som kommer om flera fraktioner som ska hämtas tomtnära minskar behovet av en fullserviceanläggning men en anläggning som den som planeras i Grevie är önskvärd, dock på en bättre plats trafikmässigt.

3. Att leva hållbart är i första hand ett val som görs på individnivå och de valen kan gälla vad man konsumerar och hur man reser.

Centerpartiet

1. Flera åtgärder som central placering av räddningstjänst kompletterad med mindre mobila enheter utrustade med första hjälpen utrustning, längre öppettider för vårdcentraler, ökad närvaro av närpolis, rörelsedetektorer i upplysta offentliga miljöer samt stöd till grannsamverkan och nattvandrargrupper.

2. Vi motsatte oss nedläggning av ÅVC i Svenstad men vill fortsatt utvärdera mobila insamlingsförfaranden för olika avfall inom kommunen. Vi vill också ge stöd till verksamheter som sorterar avfall för vidare förädling och återvinning men även för återanvändning såsom exempelvis sömnad och skomakeri.

3. Kommun skall föregå med gott exempel genom att tillsätta en tjänst som hållbarhetsutvecklare för samordning av arbetet, utbildning och information. Upprätta laddstolpar för elbilsladdning, bättre och resurseffektivare kollektivtrafik samt sätta ut fler skräpkorgar med frekvent tömning.Bjärepartiet

1. Fortsätta med det av oss startade DNA-märkningsprojektet som tycks ha haft kraftigt bidragit till minskade brott. Det har varit helt tyst kring detta denna mandatperiod. Starta bevakningsverksamhet i samråd med bevakningsbolag, hemtjänst, tidningsutbärare och räddningstjänst som är ute på natten.

2. Det räcker inte. Vi behöver en fullskalig återvinningscentral och föreslår att man försöker få till stånd en tillsammans med Laholms kommun i Allarp eller Hemmeslöv som då skulle serva norra kommundelen och Laholm södra och västra. Förslövsområdet förutsattes åka till Ängelholms ÅVC.

3. Genom att använda vår energirådgivning som utgår från Helsingborg samt att försöka åka mer kollektivt. Energiexperten anser att de flesta hushåll kan minska sin energikostnad med 10 %. De med lämpliga tak kan sätta upp solceller som aldrig varit så lönsamt som idag.


Liberalerna

1. Trygghetsmätningarna visar att vi är en mycket trygg kommun. Liberalerna vill aktivt verka för utbyggnad av gång- och cykelvägar. Ett enkelt sätt att öka tryggheten är att säkra bra belysning på fler ställen än i dag. Här behövs en satsning.

2. Vi ser gärna en fullskalig återvinningscentral med fokus på återbruk. Viktigt att tänka på den cirkulära ekonomin. Fram till förverkligandet av en fullskalig återvinningsanläggning måste NSR både fortsätta och utveckla sina återvinningstjänster.

3. Mer samverkan med Klimatkonsortiet och Naturskyddsföreningen kan underlätta om sedan de kloka råden läggs på kommunens hemsida – synliga för alla. Både NSR och NSVA måste involveras i arbetet då både vårt avfall och vår vattenförbrukning hör till hållbarheten.


Kristdemokraterna

2. Vi upplever Båstad Kommun som en ganska trygg plats. Men visst skulle vi önska en högre polisiär närvaro.

2. Vi tycker de fungerar tillfredsställande, men kan utvecklas ytterligare. Frågan om en ÅVC lever fortfarande.

3. Vi tror att vi har kommit en god bit på väg. Genom kunskap och information kan vi bli ännu bättre.Miljöpartiet

1. Genom att i första hand jobba förebyggande med information och kommunikation. Det är viktigt att lyssna på medborgarna och se vari otryggheten ligger. Utifrån det kan man skapa åtgärder.

2. En ny återvinning ska ha stort fokus på återvinning och återbruk. Vi har idag inga konkreta förslag på placering, men tycker att en dialog ska föras med båda grannkommunerna.

3. Genom möjligheter till återbruk, information och uppmuntran till energibesparing och konsumtionsförändring. Mer kollektivtrafik, möjlighet att ladda bilar är några exempel.


Socialdemokraterna

1. Att aktivt jobba med det förebyggande insatserna. Fånga upp problem på ett tidigt stadie och sätta in åtgärder. Fortsätta med det närma samarbetet med polisen.
Jobba med belysning för att skapa trygghet.
Kommunens samordning och beredskap ska fungera i krissituationer oavsett orsaker.

2. Återvinningstjänsterna har varit bra. Men målet är att försöka få till en åvc.

3. Genom samarbete och information.