BJÄRE 2022-09-11 KL. 07:00

Partienkäten: Tre snabba frågor kring vård och omsorg

Av Redaktionen

Vård och Omsorg är något som berör alla sombor och vistas på Bjärehalvön. Även i denna fråga skiljer sig partiernas tankar åt kring hur vi på bästa sätt tar hand om de som behöver vård och stöd.

Partienkäten: Tre snabba frågor kring vård och omsorg

1. Hur kan hemtjänsten få en bättre arbetsmiljö?

2. Var och när vill ni se ett nytt vårdboende stå klart på Bjäre?

2. Hur kan ensamhet och isolering bland äldre motverkas?


Moderaterna

1. Vi anser att vi borde upphandla larmtelefon, så att larmen ej går till bilarna. Upplevs som väldigt stressande för personalen. Titta över minutscheman och införa en tillitsbaserad organisering så att personalen kan få inflytande över sin arbetstid.

2. Vi vill se vårdboendet på Västra Bjäre och det skall stå klart mellan 2026—2027. Nytt korttidsboende vid Haga Park inom 2 år.

3. Civilsamhället är viktigt, våra seniorföreningar och andra typer av föreningsverksamhet gör en stor insats. Kommunen och olika aktörer ska samverka. Vi har satsat på en ny tjänst som ska samordna insatser på detta området. På våra boenden är det viktigt med olika typer av aktiviteter. Att kunna äta tillsammans är också viktig.


Sverigedemokraterna

1. Större delen av personalen behöver utbildning och erfarenhet. Krav på språkkunskaper i svenska för att det inte ska bli fel eller skapa oro hos vårdtagarna.

2. I Västra delen av kommunen när behovet är så stort så att ett nybygge kan få boende till någon avdelning.

3. Genom ett civilsamhälle som tar hand om varandra och samlingslokaler eller verksamheter på rätt platser i kommunen.


Centerpartiet

1. Personalen ska ha konkurrenskraftiga löner, ges möjligheter att i första hand kunna arbeta heltid samt engageras i arbetet med schemaläggning för att kunna påverka sin arbetsinsats. En kvalitativ vård förutsätter moderna tekniska hjälpmedel samt möjligheter till fortbildning och karriärutveckling.

2. Alla medborgare som har behov ska få plats på boende inom kommunen. Vi vill ha fler moderna äldreboenden i kommunen, framförallt de västra delarna, (Torekov, Hov eller Västra Karup), och därför att det byggs ett vård- och omsorgsboende, utrustat med tillagningskök, innan Haga Park fyllts.

3. Vi vill skapa mötesplatser för äldre och anhöriga i tätorterna och ge stöd till föreningar och frivilligorganisationer som kan använda seniorers kunskap och erfarenhet i sina aktiviteter. I mån av intresse och kunskap bör seniorer även erbjudas möjlighet att som stöd i utbildningsverksamhet F-6.Bjärepartiet

1. Genom färre schablontider för insatser, tillitsbaserat arbetssätt, bättre möjlighet att påverka schema och mer kompetensutbildning. Goda språk- och fackkunskaper. Handsfree i bilarna, en larmpatrull som svarar på alla larm och åtgärdar samt fördelar till närmaste hemvårdspersonal.

2. Vi vill att ett nytt äldreboende samt avdelningar med kognitiv svikt byggs snarast på Västra Bjäre. Vidare vill vi att man återinför pedagogisk måltid på SäBo och att man ser till att måltiderna blir just den höjdpunkt som de skall vara.

3. Genom att snarast öppna de träffpunkter som fanns i varje by men som tyvärr plockats bort. Pandemin har ytterligare förvärrat problemet med ofrivillig ensamhet och ökad isolering. Att våra äldre skall kunna äta på skolor och äldreboende eller i de träffpunkter/lokaler som fanns tidigare.Liberalerna

1. Denna personalgrupp jobbar i privata hemmiljöer som knappast är anpassade för hemtjänst. Tidsåtgången och organisationen måste ses över – och viktigast av allt: Lyssna på personalen! De vet.

2. Det behövs på Västra Bjäre. Antal platser och beslut om var vårdboendet ska placeras måste förvaltningen ta fram. Befolkningsstrukturen är helt avgörande för när boendet måste vara klart, men sannolikt 2025/26.

3. Det behövs mötesplatser, men inte självklart att kommunen ska ansvara för dessa. Vårt aktiva föreningsliv har idéer som kan tas tillvara. Sedan vill vi se en utveckling av biblioteken – andra öppettider och kontakter till föreningslivet. Dessutom har vi våra bygdegårdar som redan fungerar bra.Kristdemokraterna


1. Genom god schemaläggning, och genom att i möjligaste mån kunna ha sina ”egna brukare”.

2. Vi kommer att ha ett nytt korttidsboende klart inom något år, i anslutning till Haga Park, och utöver det vill vi se ett nytt särskilt boende stå klart någon gång 2026/2027.

3. Genom att erbjuda mer aktiviteter. Ett område där vi behöver samarbeta med civilsamhället.


Miljöpartiet

1. Att ta bort minutschema är ett sätt. Det är också viktigt att personalen kan känna delaktighet och ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö.

2. I första hand vill vi satsa på att underhålla och förbättra befintliga vård-och omsorgsboenden. Trivsel och kvalitet ska genomsyra verksamheten.

3. Genom att erbjuda aktiviteter och skapa möjlighet för äldre att träffas utifrån deras förutsättningar. Vår hemtjänstpersonal har också en viktig funktion. De kan ibland vara de äldres enda kontakt under dagen.


Socialdemokraterna

1. Genom rätt bemanning och att arbeta mer med tillitsbaseradstyrning, ta vara på medarbetarnas engagemang.
Minutscheman måste bort för att minska stressen.
Arbetstider och scheman ska ge tid för återhämtning.

2. Planeringen för nästa boende har redan startat upp.
Ca 2026 och i västra Bjäre. Gärna i Torekov där det finns många äldre

3. Genom träffpunkter och måltidsklubbar där de äldre kan äta i gemenskap.
Men även föreningslivet gör en viktig insats för att ge gemenskap.
Vi skall även jobba med uppsökande verksamhet.