Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-11-04 KL. 14:18

Placeringen måste snart bestämmas

Placeringen måste snart bestämmas

Turerna kring Båstads återvinningscentral i Svenstad har varit många. Infartsvägen till tippen är undermålig och hela anläggningen omodern och den är dyr i drift. Alternativa placeringar av centralen har utretts under en längre tid och förslagen börjar nu klarna.

Kommunens förvaltning har utrett alternativa placeringar till Svenstad för en ny återvinningscentral. Utredningen har utöver ekonomin även belyst aspekter för miljö, hållbarhet, landskapsbild och logistik. Detta underlag ska ligga till grund för politikernas beslut om var centralen ska ligga.

Återvinningscentralen ägs och drivs av NSR som ägs av Båstads kommun tillsammans med några närliggande kommuner. NSR har tidigare tagit fram en lokaliseringsutredning och ansett att område kring Förslöv har bäst förutsättningar för lokalisering av en ny central. Detta har sedan beslutats av NSR:s styrelse. Enligt ägardirektivet för NSR så finansieras återvinningscentralerna genom en solidarisk modell baserat på antalet besökare i de olika kommunerna. NSR har framställt att en ny återvinningscentral i Svenstad inte ryms inom den solidariska modellen med konsekvensen att kommunen själv får finansiera merkostnaden för en ny återvinningscentral vid en fortsatt placering vid Svenstad.

De nya föreslagna lokaliseringarna kring Förslöv var Vistorps industriområde, Bokesliden/Killerödsvägen norr om Förslöv, norr om stationen väster om väg 105 och norr om stationen öster om väg 105 intill tunnelmynningen.
Förvaltningen valde sedan att ta bort två Förslövsalternativ då de inte anses vara aktuella längre. De tre alternativen som sedan kvarstår är norr om stationen öster om väg 105, Bokesliden/Killerödsvägen norr om Förslöv och fortsatt lokalisering vid Svenstad.

Jämförelsen av de olika lokaliseringarna som förvaltningen gjorde avseende infrastruktur, landskapsbildsskydd, omkringliggande bebyggelse/landskap, buller och hållbarhet visar fördelar att placera en ny återvinningscentral öster om väg 105 vid tunnelmynningen i Förslöv. Den lokaliseringen skulle bekostas i den solidariska modellen enligt ägardirektivet för NSR. Bland fördelarna med det alternativet är att det är det enda område som inte infattas av landskapsbildsskydd samt att det är ett mindre bullerkänsligt läge nära järnvägen.

En ny återvinningscentral i Svenstad ger en ökad driftkostnad på 4,1 miljoner. Den skulle inte
finansieras inom den solidariska modellen då synergier inom NSR-kollektivet uteblir.
Driftkostnaden för nuvarande återvinningscentral i Svenstad är cirka 5,6 miljoner.

Ärendet med förvaltningens förslag var uppe på senaste kommunstyrelsens arbetsutskotts möte men kom inte till beslut utan remitterades till nästa möte då politikerna ville få mer tid att jämföra de olika lokaliseringarna noggranna.

TEXT: Peter Jakobsson