Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2017-04-15 KL. 13:25

Positiv trend för Båstad Kommun

Positiv trend för Båstad Kommun

För att kommunens politiker och tjänstemän ska kunna planera för kommande samhällsbehov så som skola, vård och omsorg, infrastruktur och övergripande samhällsplanering har en befolkningsprognos för de kommande tio åren tagits fram. Denna innehåller även prognos för bostadsbyggandet.

År 2016 ökade Båstads kommuns befolkning med 241 personer, en ökning som är jämförbar med slutet av 80-talet/början av 90-talet då invånarantalet ökade kraftigt. År 2015 minskade befolkningsmängden med 46 personer, vilket visar på hur stora förändringar det kan vara från år till år.

Befolkningsprognosen från 2016 beräknade en ökning på elva personer under året och det blev en grov felräkning med facit i hand. Förklaringen till den stora skillnaden är den stora immigration som Sverige upplevde under året, där Båstads kommuns invandringsöverskott bestod i 228 personer, att jämföra med en tidigare genomsnittlig ökning på 80 personer/år.

Under de kommande tio åren förväntas kommunen att öka med cirka 1650 individer. Ökningen sker enbart genom ett positivt flyttnetto. Det närmsta året förväntas ökningen vara blygsam för att år 2018 öka med över 100 individer, år 2019 prognostiseras kommunen att öka med nästan 300 individer. Den åldersgrupp som förväntas öka mest i % till år 2026 är åldersspannet 13-15 år (60 %). Till antalet sker störst ökning i åldersspannet 66-85 år (ca 340st).

Det har inte sedan början av 90-talet påbörjats så många byggprojekt i Båstads kommun som år 2016. Under året beviljades 150 startbesked, året dessförinnan, år 2015, gav kommunen startbesked till 90 bostäder – en ovanligt hög siffra då den genomsnittliga siffran ligger runt 80. Prognosen för år 2017 är att över 200 startbesked kommer att lämnas. En av effekterna av det ökade bostadsbyggande blir en ökning av kommunens invånarantal. Tidsrymden från startbesked till att bostaden blir bebodd tar ca 1-3 år varför effekterna på befolkningsmängden blir märkbar först år 2017 - 2019.

TEXT: Peter Jakobsson