Klik venligst
BJÄRE 2023-11-15 KL. 09:15

Solcellspark i Ängelsbäck stoppas av Länsstyrelsen

Av Peter Jakobsson

Solcellspark i Ängelsbäck stoppas av Länsstyrelsen
Exempel på solcellspark. Just denna finns utanför Kristianstad är en av Sveriges största. Foto: Bildbyrån

Länsstyrelsen i Skåne har avslagit Bjäre Krafts planer på att bygga en solcellspark på Bjärehalvön. Detta beslut har väckt en kontrovers mellan företagets VD, Alexander Jansson, och myndigheten. Jansson anser att länsstyrelsens bedömning ställer livsmedelsproduktion och elproduktion mot varandra på ett sätt som inte är hållbart. Trots en ökande efterfrågan på elektrifiering för att stödja Sveriges gröna omställning, har myndigheten beslutat att förbjuda stora delar av solcellsparkens etablering på betesmark, med hänvisning till att bevarande av jordbruksmark väger tyngre än produktionen av förnyelsebar el.

Bjäre Kraft hade planerat en solcellanläggning på tre hektar betesmark vilket skulle kunna generera el motsvarande 230 villors årsförbrukning. Länsstyrelsen Skåne menar att detta strider mot principen att skydda brukningsvärd jordbruksmark. Jansson påpekar att marken i fråga har använts för bete i 35 år och skulle fortsätta att nyttjas på samma sätt även efter att solcellsanläggningen har byggts.

Alexander Jansson är VD på Bjäre Kraft. Foto: Mette Ottosson

Bjäre Kraft har överklagat Länsstyrelsens dom till Mark- och miljödomstolen i Växjö och väntar på utslag innan de ger upp förhoppningen om en solcellsanläggning i Ängelsbäck. Dom förväntas komma kring årsskiftet.

Alexander Jansson betonar att det råder en tolkningsmässig osäkerhet i lagstiftningen, och olika länsstyrelser tillämpar den på olika sätt. Han efterlyser tydligare vägledning från regeringen för länsstyrelsernas bedömning av ansökningar om elproduktion och uppmanar till en mer nyanserad syn på användningen av jordbruksmark i förhållande till anläggningens storlek.