Klik venligst
BJÄRE 2023-02-28 KL. 15:32

Stor minskning av barnafödandet på Bjäre

Av Peter Jakobsson

Invånarantalet i Båstads kommun fortsätter att öka men barnafödandet minskade förra året. Det är en trend som även visar sig totalt för hela Skåne samt för Sverige som helhet.

Stor minskning av barnafödandet på Bjäre
Totalt antal födda barn inom Båstads kommun från 2000 till 2022. De olika färgerna symboliserar mödrarnas ålder vid födandet. Källa: SCB. Grafik: Bjäre NU

Barnafödandet har stabilt ökat på Bjäre sedan 2017 men 2022 blev ett rejält trendbrott. Antalet nyfödda som registrerades inom Båstads kommun minskade med 22 procent under 2022 jämfört med 2021.

I Skåne i stort är det samma trender. Totala antalet invånare ökar men barnafödandet minskar. Barnafödandet i Skåne har legat på en stabil nivå om nästan 16 000 barn om året de senaste 10 åren men under 2022 minskade antalet födda med 7,8 procent jämfört med 2021. Det minskade barnafödandet är även tydligt i Sverige som helhet.
– Det är svårt att förklara den senaste nedgången i barnafödande. De förklaringsmodeller som tidigare använts, så som ekonomisk utveckling, stämmer inte överens med den senaste tidens mönster. Resultatet från Region Skånes senaste folkhälsoenkät visar tecken på ökad oro och dystrare framtidstro, vilket forskare pekar på kan vara en bidragande orsak, säger Sara Mikkelsen statistiker på Region Skåne.

Statistiken över antal födda i Båstads kommun blir lite hackigare då det är ett mycket mindre underlag till siffrorna än i Skåne som helhet. Därför kan variationer bli större men trenden och riktningarna är tydliga.

Vilken ålder det är på mödrarna vid barnens födsel har också fått nya trendriktningar på Bjäre. År 2020 var det nästan lika stor andel av mödrarna som var i åldersspannet 25-29 som det var i spannet 30-34 år, runt 33 procent i båda kategorierna. Två år senare under 2022 var det 43 procent av föderskorna som var i spannet 30-34 år medan det bara var 25 procent som var 25-29 år.


Barnaföderskorna uppdelade i ålderspann på fem år. Grafen visar andelen personer i respektive grupp. Gul är 30-34 år, grå är 25-29 år. Källa: SCB. Grafik: Bjäre NU


En annan sak som sticker ut med barnen födda på Bjäre under 2022 är att det var en rekordstor andel flickor som föddes. Hela 61 procent av de nyfödda var flickor. Normalt är att det svänger lite runt 50 procent med att något kön kommer över 60 procent har inte hänt under de senaste 20 åren.


Fördelning av kön på de barn som föddes från 2000 till 2022. År 2022 var det 61 procent av de födda som var kvinnor. Källa: SCB. Grafik: Bjäre NU


Sammanslagen könsfördelning under de senaste 22 åren visar dock att det jämnar ut sig. Då visar det att det föddes 51 procent män och 49 procent kvinnor på Bjäre.

Källa: SCB