BJÄRE 2022-10-27 KL. 11:00

Undersökt: Lokalbefolkningens inställning till tennisen och turismen

Av Peter Jakobsson

I somras genomfördes en undersökning över lokalbefolkningen och turisternas inställning och känslor kring Nordea Open och Båstad som semesterdestination. Turisterna var mycket nöjda med sin vistelse och hela 96% svarade att deras besök i Båstad och på Bjärehalvön varit ”mycket bra” eller ”bra”. Lokalbefolkningen var också överväldigande positiva men 12% tyckte att evenemanget ställde till problem för de som bor i Båstad.

Undersökt: Lokalbefolkningens inställning till tennisen och turismen
Så ser de lokalt boende på Bjäre på turismen. Källa: Upplevelseinstitutet. Bakgrundsbild: Bildbyrån

I samband med att Upplevelseinstitutet fick uppdraget att genomföra en turistekonomisk undersökning kopplat till Nordea Open så undersöktes även besökarnas upplevelse på plats i Båstad samt lokalbefolkningens attityd till tennisen.

Datainsamlingen skedde genom panelundersökning tillsammans med Demoskop och på-plats-undersökning i Båstad i samband med Nordea Open. I samband med på-plats-undersökningen i Båstad rekryterades även respondenter till webbenkät.

Undersökningen visar att strax över 79 100 unika personer befunnit sig i Båstad under perioden då Nordea Open spelades. Av dessa var cirka 63 300 turister. Runt hälften av turisterna besökte Nordea Open under vistelsen. 54 600 av turisterna kom från Sverige och 8 700 kom från utlandet. 24 800 var dagpendlare och 38 500 var övernattare.

Besökarna var genomgående mycket nöjda med intrycket av besöket/vistelsen i Båstad och gav ett medelvärde om 4,6 (på en skala 1-5). Betyget är genomgående högt oavsett kön och ålder.

För 39% av turisterna var Nordea Open den huvudsakliga besöksanledningen; medan 26% svarade att det primärt var för att semestra i Båstad med omnejd och 19% som lyfte fram sociala aspekter.

Upplevelsen och inställningen till tennisen delades upp på hur turister och lokalbefolkning svarade.

Turisterna var mycket nöjda med sin vistelse då 96% svarade att deras besök i Båstad och Bjärehalvön varit ”mycket bra” eller ”bra”, och 98% svarade även att det är antingen ”mycket troligt” eller ”delvis troligt” att de besöker Båstad igen.
– Undersökningen bekräftar att våra besökare trivs i Båstad. Vi, tillsammans med Nordea Open och övriga näringslivet i Båstads kommun, har som målsättning att våra besökare ska trivas och få en minnesvärd upplevelse när de vistas hos oss. Vi har en väldigt vacker miljö, ett rikt utbud av evenemang och aktiviteter som levereras med hög kvalitet, det ska vi ta väl vara på även framöver, säger Annika Borgelin, Vd på Båstad Turism och Näringsliv.


Turisters anledning att besöka Båstad. Källa: Upplevelseinstitutet


När de lokalt boende fick frågan om vilka känslor som beskriver känslan eller inställningen till Nordea Open som evenemang var det tydligt att evenemanget hade positiv inverkan. De känslor som var tydligast representerade var ”roligt & glädje” (52%), ”folkfest & gemyt” (47%) och ”tillför värden och upplevelser för oss som bor här” (43%). Å andra sidan svarade 13% att de var likgiltiga och 12% att de tyckte att evenemanget ställde till problem för de som bor i Båstad.
– Att de flesta skulle vara positivt inställda trodde vi för det är vad vi oftast hör. Det negativa vi hör är att vissa lokalbor kanske tycker att det är trångt i hamnen under den mest turisttäta tiden. Men de håller sig då ofta borta från hamnområdet men återvänder senare på säsongen, förklarar Annika Borgelin.

De lokalt boende fick även svara på hur de ser på turismen i stort. När respondenterna fick välja det påstående som de ansåg överensstämde mest med deras inställning så valde 88% påståenden med tydligt positiv innebörd, medan 10% valde påståenden med tydligt negativ innebörd och resterande 2% kunde inte svara på frågan. De påståenden som fick högst instämmande var ”jag tycker det är trevligt med det folkliv, rörelse och aktiviteter det medför” (44%) och ”turismen är viktig för det lokala näringslivet” (32%). 7% instämde på påståendet: ”Jag tycker det är jobbigt med allt folkliv, rörelse och aktiviteter det medför”.
– De flesta ser vinsterna med turismen, som gynnar många på Bjäre, men folk är olika och vissa stör sig till exempel på att det är lite kruxigt att ta sig fram på Köpmansgatan under delar av sommaren. Båstad och Bjäre har dock många olika kvaliteter på olika platser. Ytor finns till alla, säger Annika Borgelin.


De lokalt boendens känsla till Nordea Open samt deras syn på turismen. Källa: Upplevelseinstitutet


Undersökningens huvudsyfte var att mäta turistomsättningen. Resultatet där blev att den summerade turistomsättningen, baserat på de 63 300 turister som befann sig i Båstad under Nordea Open, var cirka 471 miljoner kronor, av vilket 390 miljoner utgjordes av svenska turister och 81 miljoner av utländska turister.
Den grupp som besökte Nordea Open bidrog med en generell turistomsättning om 238,6 miljoner till det lokala näringslivet vilket i sin tur genererade cirka 116 mkr i form av moms och skatter till stat, region och kommun.