BJÄRE 2022-08-31 KL. 18:00

Valet 2022: Kristdemokraterna

Av Peter Jakobsson

Kristdemokraterna har i de senaste valen i kommunen fått runt 2–4 procent. Storhetstiden var runt millennieskiftet då KD i två val samlade nästan 10 procent. Den senaste tiden har Krister Lilja varit KDs frontman och även till detta val står han högst på listan. Bjäre NU frågar Krister hur KD ser på den lokala politiken.

Valet 2022: Kristdemokraterna
Kristdemokraterna i Båstad är det partiet som sätter mest fokus på familjefrågorna enligt dem själva. Krister Lilja är Kristdemokraternas förstanamn till kommunfullmäktige i Båstad. Foto: Peter Jakobsson

Vilken är enligt er den enskilt viktigaste frågan för Båstads kommun de kommande fyra åren?
– Vi lyfter fram familjen mycket och vill gärna se en samlad familjecentral i Båstad med en samordning mellan MVC, BVC, öppen förskola och en socialt förebyggande verksamhet. Sen är det de kommunala kärnområdena; skola, vård och omsorg samt socialtjänsten. I grunden för allt detta ligger ordning och reda i ekonomin.

KD vill ”Stärka de insatser som arbetar för att möta omsorgsbehoven bland kommunens invånare”. Förklara hur ni vill detta?
– Här tänker vi mycket på det som finns inom socialtjänsten. Människor som lever i en utsatthet med missbruk eller social ohälsa och barn som blir familjehemsplacerade. Vi vill stöta till ordentligt med resurser så vi kan lösa problemen för dessa.

Hur viktig är frågan om socialtjänsten för KD?
– Den är jätteviktig för oss! De allra mest utsatta måste få den hjälp de behöver.

Det är mycket kring barn och familjer i er politik. Är det KDs kärnfrågor?
– Definitivt! Det är viktigt för KD, inte bara kommunalt utan även på riksplanet. Vi tror att familjen är basen för ett gott samhälle.

Men alla har inte en familj?
– Då får man göra så gott man kan ändå. Har man ingen blodsfamilj kan gemenskaper skapas på andra sätt så folk kan känna trygghet.

Behövs det mer stöttning till familjer och barnfamiljer?
– Ja, det tror jag. Samtidigt som det också måste finnas möjlighet för föräldrar att forma sin tid och vardag själva. Vi tror på flexibel föräldraförsäkring där föräldrarna väljer själva hur de tar ut den utan att det är någon kvotering mellan de närstående.

Ni vill ”Förbättra stödet till ekonomiskt svaga barnfamiljer”. Hur då?
– Vi har bland annat ett förslag med en fritidscheck till barn och unga i familjer som har det ekonomiskt tufft. Detta för att dessa barn ska kunna vara med i idrottsföreningar eller andra föreningar.

KD skriver: ”Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.” Förklara?
– Det är många konsekvenser som ska beaktas när kommunala beslut ska tas. Nu är det lag på att barnkonsekvensen ska ses över men vi vill ändå framhålla att det är viktigt med familjers konsekvenser för beslut. Det går inte att nog betona.

Nya skolor växer fram. Har vi en bra skolorganisation nu med de nybyggda skolorna?
– Ja, det är en bra struktur. Det är en av de bästa sakerna vi varit med och fått till under mandatperioden som varit. Men det är en bit kvar med utbyggnaden av både Strandängsskolan och skolan i Östra Karup.

Gymnasiet i Båstad har svårt att locka elever från kommunen. Vad kan man göra åt det?
– Vi får uppmana våra ungdomar att söka in sig på vårt lokala gymnasium. Men det handlar också om att skapa attraktiva program som folk vill gå. Vi vill inte förlora gymnasieskolan så något måste göras.

Mycket blir nu dyrare med energikris, inflation och krig i Europa. Hur ska kommunen kunna hålla samma service om allt blir dyrare?
– I grunden med ordning och reda i ekonomin och sen får vi rätta munnen efter matsäcken. Vilka åtgärder vi måste göra får bedömas från gång till gång. På vissa håll behöver det effektiviseras för att skapa bättre resultat.

Det återstår stora investeringar inom VA, skolor och äldreboenden med mer. Riskerar en dyrare framtid att försena dessa investeringar?
– Kanske, men jag kan inte peka ut någon speciell. Alla investeringar måste ses över löpande.

Kan det bli tal om att höja kommunalskatten när allt blir dyrare?
– Vi vill inte höja skatten. Men skulle pengarna verkligen inte räcka framöver kanske vi får se över hur vi gör med skatten.

En ökad inkomst till kommunen är en positiv befolkningsökning och den görs genom inflyttning. Men inflyttning kräver utbyggnad av infrastruktur, samhälle, skola, vård. I vilken ordning ska det ske? Utbyggnad och satsningar först eller inflyttning först?
– Det bör vara inflyttningen som driver utvecklingen men det måste också gå i fas. Vissa saker tar tid att få till så det är viktigt att se hur befolkningsprognoserna ser ut.

Är det en lagom takt på inflyttningen nu?
– Vi är positiva till inflyttningen och tycker det har fungerat bra. Men det har varit en hög takt och kanske går det inte att hålla denna takt hela tiden.

Hur ska Båstads kommun locka de i arbetsför ålder?
– Det finns kanske inte så många attraktiva jobb i kommunen men det är bland annat de goda förutsättningarna till kommunikation och pendling med bil, tåg och flyg som gör Bjäre attraktivt för dessa. Fler och fler jobbar även delar av tiden på distans och vill då ha ett härligt boende.

Hur ser ni på turismens betydelse och påverkan på kommunen?
– Den har stor betydelse då Bjäre är en destinationsort. Vi vill värna om alla de eventen som finns här. Turister tar även resurser, både på vägarna och i naturen. Det är en avvägning men turistnäringen är viktig för Bjäre och genererar många jobb.

Vad är viktigast inom vård och omsorg enligt KD i Båstad?
– Vi står bakom partiets rikslinje med att avskaffa dagens regioner. Staten ska vara huvudman för sjukvården anser vi. Den kommunala vård och omsorgen är jätteviktig och vi har många äldre på Bjäre. Det är också svårt att hålla budget inom Vård och omsorg då det snabbt kan skifta på grund av lagstadgade insatser som måste göras. Men vi måste se till att det blir mer attraktivt att jobba inom vård och omsorg på det kommunala planet.
– Vad gäller särskilda boenden så är vi positiva till om det finns privata initiativ som vill komma in här. Allt måste inte drivas i kommunal regi.
Vad har KD behövt kompromissa med för att komma överens inom Samverkan för Bjäre?
– Inget känns det som. Vi kunde köpa det gemensamma programmet rakt av. Vi hade inga direkta villkor för att vara med i samarbetet och vi har hela tiden varit ganska eniga i gruppen.Vi är glada för att gruppen drev igenom de gratis bussresorna för 75+. Det var en fråga som låg oss varmt om hjärtat.

– Sen tycker vi att det är viktigt att kommunen får rådighet över våra allmänna vägar inom detaljplanerat område och tycker det är bra att vi nu håller på med ett övertagande av de stora vägföreningarna. När nya områden planeras framöver så ska det vara kommunalt huvudmannaskap från början anser vi.

Kan du tänka dig samma samarbete med Samverkan för Bjäre efter valet?
– Ja, det har fungerat bra. Att samla en majoritet har sina fördelar.

Alla lokala partier i Båstad vill invånarnas bästa enligt partiprogrammen. Vad skiljer ut KD från de andra partierna i Båstad?

– Framför allt så står vi för en långsiktighet och stabilitet. Sen är vi nog det partiet som sätter störst vikt vid familjefrågor. Alla familjers möjlighet att ta del av aktiviteter som finns på Bjäre. Även vid byggande av boenden vill vi se att det byggs för familjer som inte har så stora ekonomiska möjligheter.


Kristdemokraternas lista inför valet 2022

1. Krister Lilja, Pastor, Båstad
2. Kerstin Larsson, Fil. kand., Båstad
3. Annika Wulff, Socionom, Båstad
4. Peter Larsson, Pensionerad pastor, Båstad
5. Josh Ljungström, Språklärare, Båstad
6. Oscar Darpö, Fastighetsmäklare, Båstad
7. Helen Krogell, Högskoleingenjör, Båstad
8. Mattias Lund, Företagare, Västra Karup
9. Anders Rick, F.d. flygvapenofficer, Förslöv
10. Lina Bäckström, Designer, Förslöv