BJÄRE 2022-08-29 KL. 07:00

Valet 2022 - Miljöpartiet

Av Peter Jakobsson

Miljöpartiet i Båstad kom in i kommunfullmäktige 1982 men i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet hade de för få väljare för att få något mandat. Sedan 2010 är de tillbaka i fullmäktige och nu försöker de försvara förra valets resultat på 4,1 procent. Jenny Sjöholm är partiets förstanamn och svarar på hur de ser på den lokala politiken.

Valet 2022 - Miljöpartiet
Miljön intill åsen och nära både motorväg och hav är Östra Karups fördelar menar Jenny Sjöholm, Miljöpartiets förstanamn i Båstads kommun. ”Ett bra exempel på ett område som nu växer med mycket nytt som byggs” Foto: Peter Jakobsson

Vilken är enligt er den enskilt viktigaste frågan för Båstads kommun de kommande fyra åren?
– Det är att vi får upp klimatfrågorna på dagordningen igen. Klimatet måste genomsyra alla beslut som tas i kommunen. Den resursen som jobbade med klimat- och miljöfrågor, som fanns tidigare, behöver komma tillbaka anser vi. Även om alla verksamheterna ska tänka på miljö och klimat så behövs en expert som de kan rådfråga och stötta sig emot. En person som håller ihop helheten.

Vad anser ni är det viktigaste inom miljöområdet på Bjäre?
– Energiförsörjning är ett viktigt område. Vi vill att det ska vara solpaneler på alla kommunens hus. Sen handlar det om hur vi exploaterar vår mark så vi tänker på våra våtmarksområden och inte överexploaterar. Skyfallet som nyligen ställde till det för många är ett exempel på att vi måste se till att vatten kan ta vägen någonstans, att naturen fungerar.
– Omställningen till el inom kommunens bilflotta vill vi fortsätter så kommunen kommer i mål och får bort fossilberoendet.

För en elektrifierad bilflotta på Bjäre behövs fler laddstolpar. Hur kan MP påverka detta?
– Vi tror att kommunen aktivt kan och ska kan hjälpa till med att främja och möjliggöra att privata aktörer kan sätta upp fler laddstolpar.

Vad är den stora skillnaden mellan Miljöpartiets miljötänk mot de andra partierna i Båstad?
– Det är att vi vill driva klimat- och miljöfrågor mer konkret. Det ska inte bara stå på papper utan saker ska genomföras. Vi är de som vill se till att det blir så på riktigt.

Har ni med er några fler partier för att nå ert mål?
– De flesta vill miljöns bästa. Centern har kommit långt och drivit liknande frågor som vi men jag vill inte låsa fast mig i något samarbete med andra. Vi försöker påverka alla de andra partierna att tänka mer på miljön och klimatet.

Hur ser ni på lantbruket i kommunen?
– Vi vill hjälpa till så jordbruket kan bli mer hållbart. Till exempel att inte farliga bekämpningsmedel används.

Vi möter nu inflation, stigande priser på energi och livsmedel samt ett krig i Europa som påverkar priser. Hur ska kommunen kunna hålla samma service om allt blir dyrare?
– Det som händer i omvärlden nu är svårt att se hur det påverkar oss exempelvis två år framåt, det kan ändra sig fort. Men det som behöver göras är inte bara sånt som kostar pengar. Det kan handla om arbetsmiljö, arbetsbelastning och om medarbetare känner engagemang. Vi kan ge ramar till verksamheterna så de främjar detta.
– Medarbetare får inte bli utbrända för det kostar väldigt mycket, då är det bättre att satsa lite pengar på förebyggande åtgärder.

Båstad har en ökande befolkning på grund av inflyttning. Detta kräver utbyggnad av infrastruktur, samhälle, skola, vård. I vilken ordning ska det ske? Utbyggnad eller inflyttning först?
– Politikers dröm är att det går hand i hand. Optimalt vore väl att ha en liten överkapacitet så alla får plats men inflyttningen måste nog ändå vara det drivande och gå först så det inte står outnyttjade resurser.

Hur ska Båstads kommun locka de i arbetsför ålder?
– Genom att kunna erbjuda boende och barnomsorg till alla. Även lokala mindre affärer och annat som underlättar för folk att leva året runt på hela Bjäre.

Satsas det för mycket på de större tätorterna?
– Kanske lite så. Det pratas i alla fall mest om att utveckla de större orterna.

Kan ni tänka er att höja kommunalskatten för att möjliggöra satsningar i kommunen?
– Just nu ser vi inget behov av det men framtiden är oviss. Men att höja skatten skulle drabba medborgare som redan nu får högre levnadskostnader på grund av allt som händer. Så vi måste beakta det och ta det lugnt på skattehöjningsfronten.

Hur ser ni på skolorganisation nu med de nybyggda skolorna och planen som ligger?
– Det är lite tråkigt att skolan i Torekov försvinner men vi är en liten kommun och det kostar mycket att driva många små skolor. När planerna som nu finns med utbyggnader och renoveringar är realiserade får vi utvärdera hur det blev.
– Att ha skola väldigt nära hemmet kan vara positivt men det är ännu viktigare att det är en skola som ger bra undervisning och kan ha de resurser som behövs samt en bra arbetsmiljö för både elever och medarbetare.

Gymnasieskolan i Båstad har få elever. Är det värt för kommunen att driva den?
– Det är bra att vi kan erbjuda de vanliga utbildningarna till de som vill gå på en gymnasieskola på hemmaplan. Nu när kommunen växer så kanske det blir annorlunda beläggning på skolan om några år. Vi ska inte ta några förhastade beslut om gymnasiet tycker vi.

Hur ser ni på turismens betydelse och påverkan på kommunen?
– Turismen är mångas levebröd på Bjäre och för dem är turismen jätteviktig. Sen tror vi att turister i dagens samhälle gärna vill se fler klimatsmarta alternativ så där tror vi att vi kan utvecklas och hjälpa till med omställningen till att få mer hållbar turism.
Hur kan ni se till att turismen inte sliter på miljön?
– Att vara ute i mark och natur handlar om att vistas i den och jag tror att när folk upplever naturen mer kommer de även att vilja skydda den. Vi kan se till att det finns soptunnor och annat som gör att folk inte skräpar ner och förstör.

Vad anser ni behöver göras inom hållbarhet på Bjäre här och nu?
– Vi kan göra översyn på våra verksamheter och se till att ställa om till miljövänliga alternativ. Kommunen ska ha en miljövänlig bilflotta, servera hållbar närodlad mat i skolorna, bygga solceller på kommunens fastigheter, ställa krav på att inköp blir klimatsmarta och koordinerade.

I ert valprogram skriver ni att ni vill satsa på mer tillgänglig kollektivtrafik. Hur ska ni göra detta?
– Vi driver starkt för en utbyggd kollektivtrafik. Detta gör Miljöpartiet på regionala planet men vi i kommunerna är med och berättar och påverkar för att få fler linjer där det finns behov.

Vad skiljer ut Miljöpartiet från de andra partierna i Båstad? Varför ska man rösta på just er?
– Vi sätter klimatet högst på agendan. Vi måste ställa om nu och vi går i framkant för att detta ska ske. Ju längre vi väntar ju värre kommer det bli och ju mer kommer det att kosta.

Vad skulle det första vara ni gjorde om ni hade all makt i kommunen?
– Vilken drömsits det hade varit! Vi hade tillsatt en expertresurs som kan stötta kommunala verksamheterna att göra klimatsmarta och hållbara beslut. En person som driver på att det händer saker inom miljö och klimat.


Miljöpartiets lista till kommunfullmäktige i Båstad

1. Jenny Sjöholm, arbetsmiljösamordnare, Östra Karup
2. Lina Andreasson, företagare, Båstad
3. Kit Emilson, utbildningsledare yrkeshögskola, Båstad
4. Annika Román, musiklärare, Förslöv
5. Monika Filipsson, Häljarp
6. Tomas Peterson, caféidkare, Båstad
7. Eva Åkesson, pensionär, Torekov
8. Eva Sterner Ranégie, pensionerad universitetslärare, Stora Hult
9. Birgitta Persson, textilkonstnär, Öllöv