BJÄRE 2022-08-25 KL. 07:09

Valet 2022 - Moderaterna

Av Peter Jakobsson

Moderaterna i Båstad har haft runt 30 procent av rösterna till kommunfullmäktige sedan 1980-talet. I omvalet 2015 dök de ner till 18,5 procent. Förra valet 2018 återhämtade de sig till 24,5 procent och den senaste mandatperioden har de haft ordförandeskapet i kommunstyrelsen och styrt tillsammans med S, L och KD i en allians. Nu siktar de på att få en till mandatperiod i förarstolen.

Valet 2022 - Moderaterna
Johan Olsson Swanstein vid Förslövs Ängar som är ett område som växer fram genom kommunala tomtförsäljningar. Ett expansivt område med stor inflyttning som enligt Moderaterna gagnar kommunens expansion. Foto: Peter Jakobsson

Partiets förstanamn Johan Olsson Swanstein svarade på frågor om hur de ser på lokala samhället.

Vilken är enligt er den enskilt viktigaste frågan för Båstads kommun de kommande fyra åren?
– Vi vill fortsätta på den inslagna linjen som är ordning och reda och stabilitet. Det gäller för ekonomin och att skapa bästa förutsättningar för fortsatt expansion.

Vilken typ av expansion?
– Befolkningen växer, vi måste då fortsätta att strategiskt bygga ut kommunen så vi klarar det. Vi måste fortsätta att jobba med ledmotivet ”ett bättre sätt att leva” i den bemärkelsen att vi kommer behöva fortsätta ytterligare fyra år för att ta oss till en nivå där jag skulle säga att vi är nöjda. Där finns arbete kvar att göra.

Vilka är utmaningarna?
– Vi ökar i befolkning och vi ser också att vi framför allt ökar bland de äldre i kommunen. Då måste vi strategiskt planera för en god äldreomsorg som klarar det. Vi vill också i vår välfärdssatsning inom äldreomsorgen kunna skapa möjligheterna till en viss typ av valfrihet både vad gäller boende och att alla ska kunna välja hur de vill leva sitt liv på äldre dagar.
– Det blir även fler barn så det gäller att fortsätta med en stabil utbyggnad av både förskola och skola. Allt hänger ihop.
– Medlet för att kunna fortsätta med detta är ”ordning och reda i ekonomin”.

Inflyttning kräver utbyggnad av infrastruktur, samhälle, skola, vård. I vilken ordning ska det ske? Utbyggnad eller inflyttning först?
– Det finns en tydlig plan för att när vi växer så gör vi också de strategiska nödvändiga satsningarna. Detta gäller hela konceptet kring skolorganisationen, vattenfrågan och hur vi har agerat med de långsiktiga satsningarna inom äldreomsorgen.
– Vi tar fram en översiktsplan en gång varje mandatperiod. Där ser vi över hur vi vill att kommunen ska utvecklas i olika områden. Parallellt med det behöver vi en ekonomisk plan som tar fasta på vad det är vi kommer behöva redan nu för att det ska stå klart om fyra-fem år.
– Sällan hinner man under en mandatperiod se utfallen av de stora besluten som tas. Vi behöver se till att politiken blir mer långsiktig och inte hattar fram och tillbaka.

Är det en lagom takt på inflyttningen nu?
– Jag tycker att den nuvarande takten om cirka två procent per år ligger på en bra nivå. Då menar jag att den ligger bra utifrån det faktum att kommunen hinner växa i kapp med ökningen. Det blir pengar in när folk flyttar in men sen kostar servicen som dessa kräver. Men vi har balans i tillväxten just nu skulle jag säga.
– Det svåra är att veta hur många av de inflyttade som blir fastboende respektive sommar- eller deltidsboende.

Hur ska Båstads kommun locka de i arbetsför ålder?
– Jag tror att en attraktiv kommun säljer sig själv. Vi har en fantastisk kommun som erbjuder mycket. Vi har vacker natur, det är ett fantastiskt föreningsliv, det finns oerhört mycket aktiviteter att ägna sig åt, vi ligger strategiskt väldigt bra med bra kommunikationer och närhet till Helsingborg Malmö söderut och Halmstad Göteborg norrut. Vi har gjort strategiska satsningar på skolor och äldreomsorg samt förenings- och kulturlivet.

Varför flyttar då inte alla till Båstad/Bjäre när allt är så bra?
– Vi är fortfarande ingen stad eller storstad. Det går inte att jämföra oss med allt och det är klart att folk vill bo i städer också. Men jag tror att vi på sikt ser en samhällsutveckling som går åt det hållet där det efterfrågas vår typ av boende och levene som vi har att erbjuda. Närheten till stad men att inte bo direkt i den tror jag kan bli mer attraktivt framöver. Jag tror att vår kommun kommer bli ännu mer attraktiv i framtiden.

Mycket blir nu dyrare med energikris, inflation och krig i Europa. Hur ska kommunen kunna hålla samma service om allt blir dyrare?
– Vi har tillfört mycket resurser på senare tid men det handlar också om hur man jobbar. Att ge goda incitament till att personal ska kunna styra över sin egen tid och ta kommando över sin arbetssituation. Men alla behöver lära sig att hushålla med de resurserna vi har.


Johan Olsson Swansteins första namn tror att Båstads geografiska läge kommer bli ämmu mer attraktiv framöver. Foto: Fredrik Strandberg


De flesta vill väl ha mer pengar för att kunna göra mer inom deras organisation?
– Det handlar om att göra jobbet klokt. Det är ett långsiktigt strategiskt arbete för alla sektorer som vi ansvarar för. Därför måste vi lära oss hantera pengarna så de gör nytta där de är. Likadant att vi skapar bästa möjliga förutsättningar för att få in pengar till kommunen och då handlar det om att det flyttar folk till kommunen.
– Få hit fler skattebetalare men också hantera våra resurser vi har på bästa möjliga sätt.

Kan det bli nedskärningar inom måltidsverksamheten om livsmedel blir så mycket dyrare som de nu håller på att bli?
– Vi får först summera den perioden som nu varit. Det är svårt att se hur prisutvecklingen blir framöver men vi får planera och anpassa oss.

Kan det bli tal om att höja kommunalskatten när allt blir dyrare?
– Vi ser inte det som en lösning. Mycket på grund av att när det mesta blir dyrare för hushållen så ska vi inte vara med och bidraga till det med skatten också.

Nya skolor växer fram. Har vi en bra skolorganisation nu med de nybyggda skolorna?
– I grunden handlar skolorganisationen om att vi ska klara de moderna krav som ställs på skolan och att vi ska ha resurserna på rätt ställe. Det handlar om att vi ska bygga på ett sätt som ger vår personal bästa möjliga sätt att jobba med våra barn. För våra barn måste vi kunna erbjuda en bra skola. Det är basen men sen är varken skola eller äldreomsorg statiskt. Vi kommer följa de framtida kraven och följa befolkningsutvecklingen som sker. Men som bas ser det nu bra ut.

Det återstår stora investeringar i både skolor och med äldreboenden med mer. Riskerar en dyrare framtid att försena dessa investeringar?

– Än så länge så finns behovet kvar som vi baserat vår investeringstakt på. Om projekten blir dyrare så får vi eventuellt göra prioriteringar men i möjligaste mån ska vi hålla takt och tempo. Jag är dock glad att vi nu har en ekonomi med en solid grund att stå på, så var de inte när vi tillträdde.

Gymnasiet i Båstad har svårt att locka elever från kommunen. Vad ska ni göra åt det?
– Det finns en utredning som just nu tittar på detta. Vi får vänta på den och se om det är saker vi bör ändra på eller addera till utbudet som finns på skolan. Här ska vi även se hur vi kan jobba närmare med vårt lokala näringsliv. Som bas är det en bra skola och vi hoppas att det ska vara lockande. Det är svårt för kommuner, som vår, med närhet till större städer att få till en bra gymnasieskola som håller kvar ungdomarna.

Hur ser ni på turismens betydelse och påverkan på kommunen?
– Vi värdesätter vår besöksnäring väldigt mycket. Flera aktörer är inblandade i att utveckla destinationen och det går bra. Från kommunens sida ska vi vara möjliggörare så de som vill utveckla besöksnäringen kan göra detta. Vi ser då att det är viktigt att främja hållbar turism som inte nöter på naturen.
– Vi jobbar även för att förlänga turistsäsongen med evenemang under längre tid. Det ger turister möjlighet att se fler sidor av Bjäre än bara några veckor på sommaren.

Vad har M behövt kompromissa med för att komma överens inom Samverkan för Bjäre?
– Jag har som ledare för konstellationen varit noga med att vi lyssnar på varandra och de eventuella ideologiska olikheterna ska inte få vara i vägen för att vi alla vill kommunens invånare det bästa. Fokus har varit att skapa stabilitet och ha en plan för framtiden, det vill vi alla med breda lösningar. Vi har inte behövt kompromissa utan haft kloka diskussioner.
Kan du tänka dig samma samarbete efter valet?
– Vi har ett upparbetat samarbete och känner varandra. Dessutom litar vi på varandra så oavsett valresultat så finns det goda möjligheter till en positiv samverkan även efter valet.
Alla lokala partier i Båstad vill invånarnas bästa enligt partiprogrammen. Vad skiljer ut M från de andra partierna i Båstad?
– Moderaterna är garanten för fortsatt positiv utveckling av kommunen.

Moderaternas lista inför valet 2022

1. Johan Olsson Swanstein, 45, kommunalråd, Båstad
2. Rustan Svensson, 66, risk manager, Rammsjöstrand
3. Cathrine Eriksson, 64, f.d. socialchef, Båstad
4. Ulf Jiewertz, 68, teolog, pedagog, Västra Karup
5. Charlotte Wachtmeister, 66, förskolelärare, Torekov
6. Gösta Sandgren, 72, f.d. personaldirektör, Ranarp
7. Linda Bertilsson Ivarsson, 32, grundskollärare, Grevie
8. Lennart Nilsson, 64, advokat, Stora Hult
9. Ninni Markow, 73, legitimerad psykolog, Förslöv
10. Håkan Hagström, 63, jurist, Öllövsstrand
11. Susanne Jung, 70, egenföretagare, Torekov
12. Erik Agnorelli, 21, studerande, Båstad
13. Ann Elofson Bernstedt, 69, egenföretagare, Rammsjö
14. Magnus Sjeldrup, 55, egenföretagare, Båstad
15. Tony Ivarsson, 58, utbildare, lantbrukare, Ängelsbäck
16. Jonatan Kruuse, 31, lärare, Förslöv
17. Jan Ahlström, 72, civilekonom, Segelstorpsstrand
18. Johan Wastensson, 52, säljare, Båstad
19. Alfred Thronée, 19, studerande, Västra Karup
20. Marie-Louise Lindén, 80, socionom, Båstad
21. Carl Lilliehöök, 67, civilingenjör, Torekov
22. Nils Perlhagen, 77, VVS-konsult, Kattvik
23. Annika Stefansson, 64, företagare, Torekov
24. Viktor Törnqvist, 32, egenföretagare, Kattvik
25. Nicole Hagström, 62, tolk, Öllövsstrand
26. Anette Åkesson, 56, civilekonom, Hov
27. Christer De La Motte, 72, f.d. socialchef, Hemmeslöv
28. Mona Källbäck, 79, f.d. arbetsledare, Båstad
29. Lars Elofsson, 75, agronom, Rammsjö
30. Ulf Bejrum, 66, f.d. polis, Båstad
31. Simon Ahlberg, 29, företagare, Hemmeslöv