Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2020-07-19 KL. 10:51

Vattenmätare kan ge dyrare räkning

Vattenmätare kan ge dyrare räkning

I en motion från Miljöpartiet efterfrågas att kommunen tillsammans med NSVA skulle sätta igång en utredning avgående att införa vattenmätare till alla hushåll på Bjäre. I ett svar från NSVA påpekar de att med förbrukningsbaserad avgift kan bofasta få högre räkningar och fritidsboende lägre.

I Båstads kommun har vi som en av väldigt få kommuner fortfarande inga vattenmätare. Detta innebär att man kan förbruka hur mycket vatten som helst utan att det påverkar avgiften. Miljöpartiet påpekar i motionen att på grund av detta finns det inga incitament till att minska förbrukningen och att man betalar lika mycket om man är i sitt hus två veckor om året som de som bor hela året.

Den främsta anledningen till att Båstad inte har vattenmätare är den höga andelen fritidshus i kommunen, och att det utan rörliga avgifter ges en taxa som är bättre relaterad till kommunens faktiska kostnader för VA-försörjningen i kommunen och att varje ansluten fastighet på ett rättvisare och skäligare sätt betalar den kostnad som anslutningen innebär för VA-systemet.

NSVA har svarat på förfrågan om vattenmätare till alla och konstaterar att det idag finns mätare på marknaden som går att läsa av på distans genom att bygga upp ett radionät eller använda moderna IoT-lösningar. En smart mätare har många fördelar för kunden genom att den inte behöver läsas av, varje faktura blir för aktuell vattenförbrukning och de mäter med högre noggrannhet. Dessutom ger en ökad kunskap om förbrukningsmönster helt nya möjligheter att optimera driften av vattenförsörjningen, bättre anpassa utformningen av nya anläggningar och för att utforma taxan. Eftersom vattenförsörjningen i Båstad redan är uppdelad i många mindre områden på grund av topografin finns det goda förutsättningar att ta reda på vilka områden som har störst läckage genom att för varje område jämföra hur mycket vatten som pumpas in med den förbrukning som de smarta mätarna visar. På detta vis kan även nya läckor upptäckas.

Att installera den gamla typen av vattenmätare som avläses manuellt anser NSVA inte vara aktuellt, då bedömningen är att det framöver kommer att krävas smarta mätare för att uppnå en relevant kontroll av mätning och debitering.

NSVA har som målsättning att inom en 7-årsperiod ha rullat ut nya smarta vattenmätare till alla NSVA-kommunerna. Kostnaden för dessa är något högre, men nyttan är stor och motiverar den högre kostnaden. Då kommer vattenbolaget kunna hitta läckor i ledningssystemet som de inte ser idag. Helt utan vattenmätare är det svårt att överhuvudtaget få en uppfattning om hur mycket vatten som läcker ut från ledningsnätet, genomsnittet i NSVA är förluster på 17,4%.

Med moderna mätare skapas bättre möjligheter att jobba med differentierade taxor för att styra vattenförbrukningen. Det finns också flera tjänster som skulle kunna erbjudas på kundsidan, exempelvis larm vid onormal förbrukning eller risk för frysning.

Ett införande av vattenmätare innebär också en förändrad taxa där delar av avgiften ska baseras på förbrukningen. I snitt är fördelningen mellan rörlig och fast del i NSVA-kommunerna 45/55, dvs 45% av avgifterna är rörliga och 55% är fasta (gäller småhus med normalförbrukning 150 m3/år). Från va-verksamhetens sida ska taxan spegla kostnaderna, och då borde egentligen den fasta delen vara större, då de flesta kostnaderna för va-verksamheten är lika stora oavsett förbrukningen. Det beror till stor del på att vattenverk och ledningsnät måste driftas, underhållas och förnyas i stort sett på samma sätt oavsett hur mycket vatten som förbrukas.

En sådan förändring från dagens modell där alla betalar en avgift som inte baseras på förbrukning kan också innebära att kostnaderna kommer att bli något högre för de som förbrukar mest vatten över året. NSVA konstaterar då att det således kan innebära en ökad kostnad för de fastboende, såvida inte de fastighetsägare som endast är i Båstad på sommaren förbrukar lika mycket vatten under den korta tid de är på plats, som de fastboende under ett helt år.

Vad gäller förbrukningsmängden så menar NSVA att kostnaden för dricksvatten är generellt sätt inte så hög att det avskräcker från användning. För en (1) m3 dricksvatten plus kostnaden för spillvattenomhändertagandet betalar man för en villa i den dyraste av NSVA-kommunerna idag 29,25 kr inklusive moms i rörlig avgift utöver den fasta grundavgiften. Att fylla exempelvis en pool med tre (3) m3 vatten per vecka (avdunstning och användning för stor pool,) under 12 veckor innebär en extra kostnad på strax över 1000 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med NSVA vidare utreda förutsättningarna kring ett införande av vattenmätare till samtliga VA-anslutna fastigheter i Båstads kommun.

TEXT: PETER JAKOBSSON