BOSTAD 2022-09-06 KL. 14:00

Ytterligare 830 bostäder i ny detaljplan i Hemmeslöv

Av Peter Jakobsson

Nu är en ny detaljplan för del av Hemmeslöv ute på samråd. Det är området Tuvelyckan etapp 2 område B och C som ligger norr om Tuvelyckans nuvarande bebyggelse. Inom området planeras det för 830 bostäder samt lokalytor för handel, kontor, restaurang, vård, förskola med mer.

Ytterligare 830 bostäder i ny detaljplan i Hemmeslöv

Tuvelyckan etapp 2 B & C är den fortsatta utbyggnaden av det expansiva Hemmeslöv i närområdet av tågstationen. Området som denna detaljplan avser är del av åkermarken norr om Mellanvägen mot Inre Kustvägen samt en snutt söder om Mellanvägen invid det höga huset som byggdes först i området.

Huvudsyftet med planförslaget är att skapa en så kallad blandstad i en uppbruten kvartersstad med intima och väldefinierade gaturum i ett kollektivtrafiknära läge.Totalt planeras det för 830 bostäder samt lokalytor för handel, kontor, restaurang samt förskola, vård, parkering och parkområden för rekreation och dagvattenhantering.

Planområdet är uppdelat i olika kvarter.

Kvarter A ligger längst till väster inom planområdet och möjliggör bostadsbebyggelse i form av friliggande enbostadshus, radhus, kedjehus och parhus i högst 2 våningar. I skissen är inritat 13 villor och 9 kedjehus samt grönområden.

Kvarter B i den nordvästra delen av planområdet möjliggörs skola/förskola samt LSS-boende i högst 2 våningar. Inom den sydvästra delen av kvarteret möjliggörs bebyggelse i form av flerbostadshus, vård, café, nätstation och parkering i högst 3-4 våningar. Cirka 120 lägenheter samt 155 parkeringsplatser under mark.

Kvarter C i den östra delen av planområdet planeras för blandad bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus, friliggande och sammanbyggda enbostadshus i form av villor, parhus, kedjehus och radhus som får uppföras i högst 2 till 4 våningar plus en extra indragen våning. Cirka 80 lägenheter och 17 radhus samt 65 parkeringsplatser.

Kvarter D och E utmed Inre Kustvägen nordöst om Mellanvägen möjliggör bebyggelse i form av bostäder, centrumverksamhet, vård samt parkering. Byggnader får uppföras med max 3 till 5 våningar plus en extra indragen våning. Totalt i skissen planeras här för cirka 215 lägenheter i 37 townhouse samt 300 parkeringsplatser under mark och i parkeringshus.
Kvarter F söder om Mellanvägen vid Inre Kustvägen planeras för bostäder, centrumverksamhet, vård, tekniska anläggningar samt parkering. Inom kvarteret möjliggörs bebyggelse i högst 5 våningar förutom i korsningen mellan Mellanvägen och Inre Kustvägen där 8 våningar möjliggörs. Cirka 150 lägenheter i 5 stycken townhouse samt 150 parkeringsplatser i parkeringshus samt under mark.

Kvarter G söder om Mellanvägen och öster om Semaforvägen på andra sidan från Hemmeslövs förskola planeras för bebyggelse i form av bostäder, centrumverksamhet, tekniska anläggningar samt parkering. Inom kvarteret möjliggörs bebyggelse i högst 3 våningar plus en extra indragen våning mot Semaforvägen och högst 4 våningar plus en extra indragen våning mot Dressinvägen. Cirka 160 lägenheter samt 150 parkeringsplatser ovan och under mark.

Kommunen anser att planförslaget innebär ett effektivt utnyttjande av marken i direkt anslutning till Båstads nya station. Boende i området kommer att kunna pendla till arbete, studier och nöjen på ett effektivt och miljövänligt sätt samtidigt som området kommer att erbjuda närhet till offentlig och kommersiell service, arbetstillfällen och rekreationsområden. Utvecklingen av området bedöms fylla kriterierna för hållbart samhällsbyggande och på sikt kunna minska alstrandet av föroreningar från biltrafik då fler kan utnyttja effektiva kollektivtrafiklösningar.

Detaljplanen är utställd för samråd under tiden 26 augusti till och med en 5 oktober 2022.
– Samrådsförslaget med kartor och texter finns att se i kommunhuset och på biblioteket i Båstad. All info samt en 3D-modell finns även digitalt. Det går även bra att höra av sig och boka in ett möte för visning av 3D-modell och genomgång av planförslaget, förklarar planarkitekt Camilla Nermark på Båstads kommun.


Planarkitekt Camilla Nermark. Foto: Bjäre NU arkiv.


Under samrådstiden kan medborgare lämna sina synpunkter skriftligt till kommunen. Vid ett tillfälle kommer det finns möjlighet att träffa och diskutera detaljplanen med ansvariga från Båstads kommun. Samrådsminglet är den 20 september klockan 16.30 till18.30 i sessionssalen i kommunhuset. Där kommer Camilla tillsammans med kollegor på samhällsbyggnad, representanter från politiken samt exploatör att finnas på plats för att bland annat besvara frågor.
– Vi tar emot feedback på planförslaget och uppskattar både ris och ros från medborgare, säger Camilla Nermark.

Planarbetets tidplan är att samråd sker nu under hösten 2022, granskning våren 2023 och antagande sommaren 2023. Byggande på platsen kommer dröja.
– Om allt arbete går enligt planen så kan mark och gator börja projekteras och byggas efter antagandet. Sen är det upp till fastighetsägare (exploatör) att ansöka om bygglov för att därefter börja bygga. Det blir nog tidigast 2024 eller 2025 som det börjar byggas inom området, säger Camilla.