Samverkan för Bjäre (SFB) har presenterat sin budget för 2020. Det är en stram budget i tuffa tider. Bland de satsningar som görs kommer stor del att gå till vård och omsorg.

Det är tuffa tider för många av Sveriges kommuner. Staten har lämnat över en hel del uppdrag till kommunerna som nu ska finansiera dessa ur egen ficka. Detta blir kännbart för en kommun som Båstad. Resultatet 2019 ser ut att inte nå upp till målen och ge en hel del avvikelser från budget 2019.
– Det var mycket osäkerheter när förra budgeten sattes, oklar regeringsbildning med mera. Vi har inte stått så starka som vi hoppats under detta året. Våra finansiella mål om att finansieringarna skall vara finansierade till 50 procent och att överskottet skall vara minst 2 procent vill vi hålla utslaget på mandatperioden. Kommande år hoppas vi kunna höja överskottet till närmare 3 procent, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).

SKL:s genomlysning av Båstads ekonomi pekade på att överskottet kanske till och med bör vara närmare 4-5 procent för att klara framtida utmaningar.
– Där är vi inte i planen idag, men vi får kämpa för ett större överskott, säger Johan.

I driftsbudget för 2020 har SFB skjutit till pengar inom alla områden med tyngdpunkten på vård- och omsorgsnämndens ram som ökas med cirka 12,5 miljoner kronor. Utbildningsnämnden får 6,3 miljoner mer än i förra budget.
Den kommunala skattesatsen föreslås ligga kvar oförändrad på 20,23 kronor.
– Om skattehöjning skall ge en betydande effekt måste skatten höjas mycket och det vill vi inte. Det är relativt få av Båstads befolkning som betalar skatt i Båstad och de kan vi inte skrämma bort. Vi ska vara en attraktiv kommun att bo och arbeta i, förklarar Johan.

Bland investeringarna märks en fortsatt ombyggnation av Förslövs skola, nybyggnation av skola i Västra Karup, anslutning till Sydvatten, upprustning av Köpmansgatan och fortsatt utveckling av gång- och cykelvägen utmed den gamla banvallen. Men investeringarna hålls i stort till endast de nödvändigaste.
– Vi måste hela tiden inventera investeringsbehoven och se till de som kan ge driftfördelar, där en investering kan ge sänkta driftskostnader, förklarar Johan.

Skolan
SFB vill lägga resurser på att få en långsiktig och hållbar skolorganisation på plats. De prioriterar för att fullfölja ombyggnationen av Förslövs F-6 skola som ska stå klar under 2021 och för en helt ny F-6 skola i Västra Karup med inflyttning augusti 2022. Pengar till någon ny skola i Hemmeslöv finns inte i budgeten och planen för de närmsta 4–5 åren.
– Vi skjuter det framåt. Vi har gett förvaltningen i uppdrag att lägga fram en plan för hur Strandängsskolan ska kunna utvecklas och klara av att ta emot ökade elevantal för de kommande 8–10 åren, säger Johan.

Detaljplan för området i Hemmeslöv där skolan är tänkt att ligga kommer arbetas klar.
– Vi följer befolkningsutvecklingen och det är inte lika många barnfamiljer som flyttar in som vi kanske trodde. Då utveckling av antal barn inte går så fort ska vi inte heller rusa fram med nya skolor som betyder att vi måste låna pengar, förklarar Gitte Dahlin (L).
– Vi tillsätter medel så skolorna klarar de tillströmningar av elever som beräknas, tillägger Christer Lilja (KD).

Bildning och Arbete
I delårsrapporter ser det nu ut som att Bildning och Arbete under Utbildningsnämnden kommer gå rejält back. Prognosen pekar på att det kommer kosta runt 55 miljoner och i budget 2019 var det 39,9 miljoner. I budget 2020 lägger de 27,4 miljoner.
– Vi har en handlingsplan för att se till att det inte blir som under detta året, förklarar Gitte.
– Mycket av detta är placeringskostnader och konsulter som inte var budgeterat för, säger Christer.
– Redan i våras när vi såg att placeringskostnader började dra iväg så initierade vi ett förändringsarbete och handlingsplan. Sen eskalerade det med allt som nu framkommit runt Socialtjänsten. Det är nästan omöjligt att prognostisera detta. Men det bör inte kosta mer än vi har i vår budget, förklarar Johan.
– Vi har diskuterat med tjänstemännen för att lägga en realistisk budget, förklarar Ingela Stefansson (S).

Statliga bidrag
SFB konstaterar, och räknar med, att konjunkturen nu går mot en avmattning. Det finns förhoppningar om att det skall komma statliga bidrag men i denna budget finns dessa inte medräknade.
– När jag nyligen träffade andra KSO från Halmstad och neråt så konstaterade alla, oavsett styre, att vi innerligt hoppas att det ska komma både riktade och generella statsbidrag. Vi behöver dem, förklarar Johan.

Att budgeten inte kan införliva allas önskningar är de medvetna om.
– Det är en svag men så realistisk budget som möjligt. Vi vet att i detta läget som vi står i går det inte att presentera en starkare budget. Vi behöver effektivisering och förändrade arbetssätt, sen har vi stort tilltro och hopp på att vi nästa år får tillskjutning av medel från staten till de nödvändiga grunduppdragen som vi fått, säger Johan.
– Vi har haft några mycket bra år där stora pengar kommit från tomtförsäljningar och annat men det kan man inte räkna med kommer vara för evigt, tillägger Gitte.

Förslaget till budget för 2020 har kommunstyrelsen fattat beslut om. Det är kommunfullmäktige som slutligen avgör frågan vid sitt sammanträde den 20 november. Där kan också Bjärepartiet och Centerpartiet lägga fram egna budgetförslag.

Budgeten finns att ladda ner på kommunens webbsida.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON