Kommunstyrelsen har nu beslutat om att sätta igång projektet med att göra en fördjupad översiksplan för Torekov. Målet är att skapa planeringsförutsättningar som kan möjliggöra för Torekov att vara en tillgänglig, hållbar och levande by året runt med en mer varierad demografisk struktur i det avgränsande området i tätorten.

Torekov med sina drygt 1000 invånare är ett gammalt fiskeläge vilket än idag präglar bebyggelsen och gatunätet, med hamnen som en viktig mötesplats. Under sommartid är Torekov en välbesökt semesterort. En betydande andel av bostäderna används som fritidsbostäder. Uppskattningsvis 800 av fastigheterna är för fritidsändamål och cirka 500 för permanentboende. I centrala Torekov är prisbilden hög vilket gjort att de permanentboende främst bosatt sig i nyare bostadsområden i utkanterna av orten, något som lett till en utspridd och gles bebyggelse.


Karta över en ungefärlig avgränsning för den fördjupade översiktsplan en över Torekov.

Torekovs befolkningsantal är vikande (1057 invånare i juli 2020) och befolkningen blir allt äldre, vilket ställer särskilda krav på planeringen av bostäder, samhällsservice och kommunikationer.

I maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Båstads kommun och beslutade samtidigt att en fördjupad översiktsplan för Torekov skulle tas fram. I den nya översiktsplanen pekas Torekov ut som ett utvecklingsområde där insatser särskilt ska fokusera på att identifiera strategier för bevarande och utveckling av tätorten, vidareutveckling av Torekovs hamn och för att öka tillgängligheten i orten. Under arbetet med att ta fram översiktsplanen har behovet av att göra en mer grundlig analys av Torekov framträtt.

Genom att göra en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Torekov kan ortens utveckling studeras närmre. Det handlar om att möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling av Torekov genom att väga samman aspekter som kan vara såväl möjliggörande som begränsande och eftersträvansvärda, och att väga olika intressen mot varandra. Genom fysisk planering kan förutsättningar skapas som gör att Torekov kan vara en tillgänglig och levande by året runt med en mer varierad demografisk struktur.

Kommunfullmäktige ska ta slutligt beslut om att upprätta FÖP. Tidsplanen är att den kan vara klar till sommaren 2022.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON
KARTA: BÅSTADS KOMMUN