FÖRSLÖV 2022-08-22 KL. 13:00

Ja till ny detaljplan för Vistorp

Av Carina Nilsson

Kommunstyrelsen har sagt ja till förslaget om ny detaljplan för Vistorp 7:19 i Förslöv, där man vill skapa cirka 25 hektar ny industrimark med en flexibel detaljplan. Området har tidigare använts i samband med tunnelbygget genom Hallandsås.

Ja till ny detaljplan för Vistorp
Kommunstyrelsen har sagt ja till detaljplanen för Vistorp 7:19. Bild: Båstads kommun

Under granskningen av detaljplaneförslaget kom det in en hel del synpunkter. Bland annnat vill länsstyrelsen att området provtas för DDT då det har funnits en äppelodling på området under den tid som bekämpningsmedlet användes.

Länsstyrelsen vill också att området ansluts till Sydvatten innan man släpper fram ny bebyggelse, och att det behövs en bättre lösning för gående och cyklister i anslutning till stationsområdet.

Åkaregårdens golfklubb har också haft synpunkter och tycker att förslaget äventyrar såväl landskapsbilden som hela tätortskärnan med risker för hälsa och säkerhet. De pekar också på risker för rödlistade fåglar och skyddade salamandrar som finns i anslutning till området.

Även Trafikverket, NSVA och NSR har haft olika synpunkter på detaljplaneförslaget.

– Vi har tagit hänsyn till flera olika synpunkter som har kommit fram under granskningen. VI har gjort ändringar så att marken kan utnyttjas effektivt utan att landskapsbilden påverkas och där vi även värnar om den biologiska mångfalden, säger Johan Olsson Swanstein (M) som är ordförande i kommunstyrelsen. Han fortsätter:

– Det är viktigt att vi håller diskussionen levande så att det blir så bra som möjligt, men det finns också ett stort behov av mer mark för företag i kommunen, säger han.

Det blir nu upp till ledamöterna i kommunfullmäktige att ta ställning i frågan och säga ja eller nej till detaljplaneförslaget.