Klik venligst
FÖRSLÖV 2023-03-21 KL. 10:45

Överklagad detaljplan ligger fast

Av Peter Jakobsson

Detaljplanen för verksamhetsområdet väster om väg 105 vid Förslövs station antogs av kommunen i höstas. Närmsta grannar och andra överklagade antagandet till Mark- och miljödomstolen som nu kommit med dom i ärendet.

Överklagad detaljplan ligger fast
Detaljplanens lokalisering i Förslöv nordväst om stationen.

Det var i september som Båstads kommun antog detaljplanen för Vistorp 7:19 som fått namnet Bjäredalens verksamhetsområde. Närmsta granne i norr är Åkagårdens golfklubb och de tillsammans med Grevie by´s samfällighetsförening och privatpersonen Per Pileryd överklagade detaljplanen till mark- och miljödomstolen.

Golfbanan och de andra hade synpunkter på flera saker i detaljplanen. Bland annat var det vilken typ av verksamheter som skulle kunna vara på platsen, de hade synpunkter på tillåtna bygghöjder och även utformning av området. De pekade också på att tillräckliga utredningar inte gjorts av kommunen innan antagandet.


Magnus Åvall och Cia Pettersson driver Åkagrådens golfklubb. De är oroliga för att få utsikten förstörd av höga byggnader. Foto: Peter Jakobsson


Mark- och miljödomstolen konstaterar dock att ärendet har handlagts i ett utökat planförfarande då detaljplanen vid ärendets påbörjan stred mot gällande översiktsplan, och att utredningar har tagits fram under ärendets gång efterhand som frågor har uppkommit. De tycker att de klagande inte närmare redogjort för hur detta har inverkat negativt på deras möjlighet att tillvarata sina intressen. Mark- och miljödomstolen finner inte skäl att upphäva detaljplanen på grund av påståendet att kommunen har brustit i sin handläggning av ärendet.

Mark- och miljödomstolen bedömer att detaljplanens genomförande, som kan ses som en utveckling av tätorten Förslöv, inte har sådan påtaglig inverkan på riksintressen för turism och friluftsliv eller kustområdet att det utgör skäl för dess upphävande.

I frågan om detaljplanens eventuella påverkan på djurlivet och rödlistade arter, däribland vattensalamander, bedömer mark- och miljödomstolen att kommunen har låtit göra erforderliga utredningar.

Domstolen menar också att den tillåtna nockhöjden på upp till 14,5 meter kommer, om den realiseras, att medföra en påtaglig förändring av landskapsbilden i det öppna landskapet intill planområdet, särskilt med hänsyn till tidigare höjdbegränsningar men regleringen ligger inom kommunens bedömningsutrymme.
Vad gäller golfbanans invändning mot bygghöjderna så tycker domstolen att ”Eftersom den trädridå som avskiljer planområdet från den intilliggande golfbanan kommer att kvarstå bedöms bebyggelsen i planområdet inte påverka golfbanan i någon större grad.”

Sammantaget gör så Mark- och miljödomstolen bedömningen att någon anledning att upphäva detaljplanen har således inte framkommit i målet. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

Cia Pettersson som är VD på Åkagårdens Golfklubb är inte nöjd med att överklagandet avslogs.
– Vi tycker fortfarande att höjderna är katastrofala. Det kommer att påverka utsikten från golfbanan, trots att de sänks något. Men det är inte bara utsikten från golfbanan utan längs väg 105 det inte heller vackert med de höjderna.

Nu ska Cia och kollegor gå genom domen mer detaljerat och även föra diskussion med Grevie by´s samfällighetsförening.
– Vi ska gå genom med de andra hur vi ska agera. Vi har fortfarande möjlighet att överklaga även denna dom, säger Cia.


Magnus Åvall och Cia Pettersson driver Åkagrådens golfklubb som är närmsta granne med verksamhetsområdet som detaljplanen gäller för. Foto: Peter Jakobsson


Eventuellt överklagande ska göras senast 6 april. Är överklagandet korrekt inskickat kommer Mark- och miljööverdomstolen först ta ställning till om målet godkänns för att tas upp till prövning.