På mandatperiodens första kommunfullmäktige rådde trevlig stämning. Sammanträdet leddes av Thomas Andersson (L) i sin roll som Ålderspresident. För en del var det första mötet medan andra är gamla i sina roller.

Den nya sammansättningen av ledamöter består av de obligatoriska 41 ordinarie samt 23 ersättare. Bland de ordinarie är det 12 som är nya i sin roll.

Kommunfullmäktige består av 29 män och 12 kvinnor vilket betyder 70 procent män och 30 procent kvinnor. Däremot är ersättarna övervägande kvinnor. Sammantaget blir det 55 procent män och 45 procent kvinnor.
– Könsfördelningen är tyvärr allt för mansdominerad, konstaterade Thomas Andersson i sitt öppningsanförande.

Thomas konstaterade även att det bara är tre ledamöter som representerar 1980- och 1990-talet vilket inte stämmer med hur den åldersgruppen är representerade i kommunen.

Första mötet handlade till stor del om att ledamöterna skulle presentera sig och sen skulle det väljas valberedning, ordförande samt viceposterna.

Efter ajournering och valberedningens överläggningar valdes Thomas Andersson till kommunfullmäktiges ordförande, Jessica Andersson (S) till förste vice och Helena Stridh (BP) till andre vice ordförande.

– Jag vill tacka för förtroendet att få leda kommunfullmäktiges sammanträden under denna mandatperiod. Tillsammans med Jessica Andersson och Helena Stridh skall vi i presidiet anstränga oss för att våra fullmäktigemöten präglas av respekt för varandra, gott debattklimat och att alla ledamöter känner tillförsikt att göra sin röst hörd. Det är också min förhoppning att vi i presidiet ska kunna bidra till att vi når ett av fullmäktigemålen som är uppsatta nämligen att: Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig. Vi kommer även verka för att värna om och respektera demokratin.

Thomas Andersson är Liberalernas gruppledare och har varit fritidspolitiker de senaste 30 åren. Under senaste mandatperioden satt Thomas med i kommunstyrelsen och även som ersättare i dess arbetsutskott.

De senaste åren har Thomas varit en flitig debattör på kommunfullmäktiges sammanträden och ofta varit i heta meningsutbyten med Bo Wendt med fler i frågor där de står en bit ifrån varandra.
– Nu får jag hålla mig lugnare och fokusera på att leda mötena och nästan aldrig tala. Nu får de nya krafterna i partiet ta över talandet mer, säger Thomas Andersson som tycker hans nya roll passar bra som en avslutning på en lång tid inom politiken i Båstad.

Kommunfullmäktige beslutade även om inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av Öllövsstrand samt hade budgetuppföljning för tertial 2, 2018.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON