Framtidsmingel om Förslövs utveckling

2018

Båstads kommun håller på att ta fram ett nytt inriktningsdokument för Förslöv. Det ska visa i vilken riktning som Förslöv ska utvecklas och ligga som grund för de framtida detaljplanerna för nya områden. För att få synpunkter från Förslövsborna bjöd kommunen in till framtidsmingel i bygdegården och synpunkterna var många.

Förslöv har i huvudsak vuxit fram ur byn runt den medeltida kyrkan och senare även runt järnvägsstationen som byggdes på 1880-talet när järnvägen drogs fram. Järnvägen drogs väster om samhället vilket medförde att stationssamhället Förslövsholm utvecklades i en östra respektive västra del, med ett mindre centrumstråk däremellan. Stationen öppnades 1885. 1966 klassades stationen om till håll- och lastplats. De sista åren innan nedläggning blev de lokala persontågen färre och färre. De lokala persontågen ersattes under 1960-talet efterhand med busstrafik. 1972 stängdes stationen i Förslöv och 1977 togs stationshuset och den gamla plattformen bort.

I Förslöv är de äldsta bostadshusen från tidigt 1900-tal. En stor del av Förslöv har byggts ut under 60- och 70-talet. Även under 80- och 90-talet byggdes många bostäder i samhället vilket medförde att Förslöv växte österut.

Förslöv har under de senaste tio åren haft en stadig befolkningsökning. Totalt bor det idag ca 2300 personer i Förslöv. Förslöv har, jämfört med kommunen som helhet, en ung befolkning. 30% av invånarna är under 24 år och endast 20% är äldre än 65 år.

Orten står inför ett antal stora utmaningar som behöver hanteras på ett genomtänkt och strategiskt sätt för att möjliggöra en utveckling mot ett starkt och hållbart Förslöv. Det är detta som inriktningsdokumentet skall innehålla.

Under en lång tid har kommunen arbetat med dokumentet och 25 april genomfördes ett mingel i bygdegården där kommunen bjöd in allmänheten för synpunkter och till dialog. Intresset var stort och över hundra personer besökte minglet under några timmar. Representanter från kommunen var nöjda med tillställningen.
– Generellt var det väldigt positivt, vi hade samtal om det mesta med många av besökarna. Det var diskussioner om cykelbanor, bostäder, centrum och mycket mer. Många gillade tanken på ett socialt centrum vid skolan, berättar Emma Johansson, Planarkitekt på Båstads kommun.


Emma Johansson, Planarkitekt Båstads kommun.

På väggarna satt det kartor från inriktningsdokumentet där planerade bostäder, grönstråk, cykelvägar mm var utmärkt. Besökarna fick små gröna och röda klisterlappar när de kom. Dessa kunde de sätta på kartorna vid de platser som de tyckte bra respektive dåligt om. Delaktigheten uppskattades av besökarna.
– Det var välgenomtänkt och det är mycket jobb som kommunen lagt ner på planerna för Förslöv. Det är svårt att göra om ett gammalt centrum. Bra med förtätning för att hålla ihop bebyggelsen och byn, säger Irene Lindberg från Förslöv.

Bland besökarna fanns både de som var nyfikna och de som var väl pålästa om ämnet.
– Jag har läst hela dokumentet hemma och detta var ett bra tillfälle att träffa representanter från kommunen för att ställa frågor och diskutera, säger Göran Martinsson. Själv bor jag i Stora Hult och skulle vilja se mer hur de tänker att vi ska kunna ta oss in till Förslöv från kringbyrna. Det saknas cykelvägar och bussar. På sommaren är det också svårt att parkera bilen i Förslöv. Vi behöver ta oss in för att komma till skolor, handla och besöka vårdinrättningar.


Besökarna granskade planerna noga.

Emma och de andra representanterna från kommunen fick många kommentarer och frågor från besökarna som de tar med sig i sitt fortsatta arbete.
– En väldigt bra sak med att genomföra dessa allmänna möten är att vi får se vilka saker som folk tycker är bra genom alla gröna pluppar de sätter upp. Om vi inte gör oss enkelt tillgängliga är det mest de som är väldigt negativa till något som hör av sig och då får man bara den sidan av åsikterna, säger Emma som kommer fortsätta med dessa typer av möten i samband med nya planer för samhället.
– Nu ska intrycken samlas hop och sedan ska det skrivas dokumentation. Samrådet med allmänheten pågår till 4 juni så det finns gott om tid att fortfarande komma in med synpunkter som också ska tas med innan inriktningsdokumentet färdigställs och tas vidare till beslut.

TEXT & BILD: Peter Jakobsson