Klik venligst
GREVIE 2023-11-13 KL. 10:45

Ändring av detaljplan för nytt äldreboende nu på samråd

Av Peter Jakobsson

Båstads kommun behöver göra ändringar i en detaljplan i Grevie för att möjliggöra för byggande av ett nytt vårdboende för äldre på Karlslundsområdet. Nu är ändringarna ute på samråd och synpunkter samlas in.

Ändring av detaljplan för nytt äldreboende nu på samråd
Volymskisser på hur ett vårdboende skulle kunna utformas på platsen. Skisser gjorda av Sunnerö Architects.

Det aktuella planområdet omfattar den cirka 16 500 m2 stora fastigheten Grevie 43:3. Huvudsyftet med planändringen är att möjliggöra ett särskilt boende/vårdboende för äldre. Planändringen innebär att gällande detaljplan, som redan idag medger bostäder i 2 våningar, kompletteras med användningen vård för att möjliggöra ett vårdboende. Den tillåtna byggnadshöjden höjs från 6 till 10 meter. I gengäld förskjuts delar av byggrätten för huvudbyggnader mot söder så att ny bebyggelse placeras längre ifrån befintliga bostadshus. För att tomten ska kunna disponeras på ett mer flexibelt sätt innebär planändringen också att gällande utfartsförbud mot Karlslundsvägen tas bort.

Planområdets läge i Grevie. Bild från planhandlingar.

Planområdet ligger i södra delen av Grevie samhälle i anslutning till Karlslundsvägen. I norr gränsar området till befintlig villabebyggelse och i övriga väderstreck till natur- och åkermark samt Lindabs verksamhet i söder. Planområdet består idag av åkermark och naturmark med uppvuxen vegetation i vissa delar. Marken sluttar mot sydväst och har en nivåskillnad inom tomten på cirka 10 meter. Totalt är planområdet drygt 16 500 m2 stort. All mark inom planområdet ägs av Båstads kommun.

Ortofoto - planområdet markerat med röd streckad linje. Bild från planhandlingar.

Samråd pågår under tiden 9 november – 15 december 2023 och alla handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida under ”detaljplaner under arbete”. Planhandlingarna finns även utställda på Grevie bibliotek och i Kommunhusets entré i Båstad. Tisdagen den 28 november 2023 kl. 16.30 -18.30 kommer kommunen att finnas tillgängliga för information och frågor på Grevie bibliotek.

Eventuella synpunkter skall skriftligen ha inkommit till Båstads kommun senast den 15 december 2023.