GREVIE 2022-03-24 KL. 06:00

Kommunen ett steg närmre att kunna erbjuda tomter i Grevie

Av Peter Jakobsson

I Grevie vill Båstads kommun skapa och sälja kommunala tomter för att locka nya boende till byn. Det är området öster om banvallen vid gamla stationsområdet. För att göra detta behövs detaljplan upprättats och det har nu kommunstyrelsen beslutat om.

Kommunen ett steg närmre att kunna erbjuda tomter i Grevie
Det inringade området öster om gamla stationsområdet är det som är aktuellt för att skapa tomter på. Illustration: Båstad Översiktsplan.

Ett planuppdrag för området har funnits tidigare men avbröts 2016 då kommunen ansåg det vara önskvärt att ta ett helhetsgrepp över orten och först göra ett så kallat inriktningsdokument för Grevie tätort. Inriktningsdokumentets ställningstaganden har därefter arbetats in i översiktsplanen som antogs 2020.

Nu har kommunstyrelsen beslutat att ge tjänstemännen uppdraget att upprätta förslag till detaljplan för området som kallas Böske 37:1 m.fl. Tanken är att detaljplanen ska pröva möjligheten att bebygga området för i huvudsak bostadsändamål. I översiktsplanen är området är utpekat som ny stadsbygd och den ägs till största delen av kommunen. Kommunens avsikt är att inleda arbetet med en strukturplan som omfattar hela den del som är utpekad som ny stadsbygd i översiktsplanen innan exakt avgränsning för efterföljande detaljplaner bestäms.
– Vi är jätteglada över att det kommer i gång nu för det har vi velat länge, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein.

Området omfattas av förordnande om landskapsbildskydd och riksintressen för rörligt friluftsliv, kust och turism. I tidigare planprocess bedömdes planen inte medföra någon betydande miljöpåverkan, men vid samråd med länsstyrelsen rekommenderade länsstyrelsen kommunen att utreda planens konsekvenser i MKB. En ny undersökning av behovet att göra en strategisk miljöbedömning behöver göras för planområdet innan detaljplanerna påbörjas.

Arbetet med att ta fram detaljplanen kommer säkert pågå över ett år innan den kan vara klar.
– Någon gång 2023-2024 kanske den kan bli klar och sen vill vi skyndsamt komma i gång att förbereda tomter.

Tanken är alltså att kommunen bereder marken och skapar villatomter som de kan sälja.
– Vi vill och behöver förstärka vår kommunala tomtkö, säger Johan Olsson Swanstein.