Klik venligst
GREVIE 2023-03-20 KL. 06:00

Nämndspolitiker oeniga om avfallsupplaget i Grevie

Av Carina Nilsson

Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden i Båstad har nu lämnat sitt svar till mark- och miljööverdomstolen, där ärendet om ett avfallsupplag i Grevie ska avgöras.
Men Centerns och Bjärepartiets ledamöter reserverade sig mot beslutet.

Nämndspolitiker oeniga om avfallsupplaget i Grevie
Miljö- och byggnadsnämnden har lämnat in sitt yttrande till mark- och miljööverdomstolen och vill fortsatt placera ett upplag för trä- och trädgårdsavfall där. Två ledamöter reservade sig, mot yttrandet. Foto: Arkiv

Turerna kring ett upplag för trä- och trädgårdsavfall i Grevie nådde för en tid sedan högsta instans då mark- och miljööverdomstolen beslutade att ge prövningstillstånd till företagaren Bo Jönsson och vägföreningen med ordförande Ingrid Edgarsdotter i spetsen.

Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden har nu lämnat in sitt yttrande i ärendet till domstolen.

De skriver bland annat att de vill att avfallsupplaget placeras på fastigheten Hålap 4:8 och att åtgärden stämmer överens med den detaljplan som finns för området. De anser också att beslutet som togs av tjänstemän följer den delegationsordning som finns i kommunen.

Nämnden anser inte heller att planerna påverkar inriktningsdokumentet för Grevie tätort eller de avsikter som finns i dokumentet.

De bedömer vidare att trafiken till och från avfallsupplaget endast kommer att påverka dagens trafiksituation marginellt. De skriver också att detaljplanen tillåter att verksamheter inom planområdet expanderar och olika verksamheter genererar olika mycket trafik. Även om korsningen mellan Grusåsvägen/Järnvägsgatan och väg 105 är hårt belastad så är vägområdet dimensionerat för att klara trafiken i och till området. Nämnden påpekar också att det är Trafikverket som väghållare som ansvarar för att korsningen är trafiksäkert utformad.

Vidare skriver de att nämnden i egenskap av miljönämnd kommer att ha tillsyn över verksamheten enligt miljöbalken så att olägenheter inte uppstår. Slutligen skriver de att länsstyrelsen bedömt att åtgärden är förenlig med föreskrifterna för naturreservatet i närheten av den planerade platsen.

Centerns och Bjärepartiets ledamöter Christian Nilsson och Jarl Haakon Böcker ställde sig inte bakom beslutet utan reserverade sig mot yttrandet och lämnade ett eget yrkande, där de på flera punkter håller med vägföreningen och övriga som har överklagat beslutet.

De anser att beslutet inte skulle ha tagits på delegation utan kommit upp i nämnden.

Böcker och Nilsson anser också att placeringen är felaktig av flera olika skäl. Den kommer bland annat att orsaka trafikproblem och hamna för nära
livsmedelsbutiken i området.

Nämndsledamöterna påpekar också närheten till naturreservatet och besöksmålet Grevie backar och undrar om man har beaktat grundvattenskydd och eventuella skyddsområdesbestämmelser.

Ärendet kommer att avgöras av mark- och miljööverdomstolen.