Klik venligst
GREVIE 2023-12-08 KL. 05:57

Nej till avfallsupplag i Grevie

Av Carina Nilsson

Det blir inget avfallsupplag bakom Bjäre kvarn och återvinningsstationen i Grevie. Det har mark- och miljööverdomstolen nyligen beslutat.
– Hade jag inte varit på jobbet idag hade jag tagit fram min lilla flaska bubbel som ligger på kylning, säger Ingrid Edgarsdotter som är ordförande i Grevie samhälles vägförening.

Nej till avfallsupplag i Grevie
NSR ville placera ett avfallsupplag bakom återvinningsstationen i Grevie men bygglovet överklagades och har nu upphävts. Foto: Carina Nilsson/Arkiv

Nordvästra Skånes renhållnings AB, NSR, ville anlägga ett avfallsupplag för trä- och trädgårdsavfall på fastigheten Hålarp 4:8 i Grevie.

Kommunen beviljade bygglov men flera företagare och Grevie samhälles vägförening protesterade och ansåg att platsen var olämplig, med tanke på handelsområdet och närheten till naturreservatet Grevie backar.

Företagaren Bo Jönsson befarade problem med trafiken till och från området som skulle kunna påverka hans företag och fastighet negativt.

De som överklagade fick inget gehör hos varken länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. Båda instanserna ansåg att dåvarande samhällsbyggnadsnämnden i Båstads kommun hade tagit rätt beslut.

Ingrid Edgarsdotter är ordförande vägföreningen i Grevie. Hon gläds åt segern i mark- och miljööverdomstolen. Foto: Pressbild

En del av de som överklagade gav upp men Ingrid Edgarsdotter och Bo Jönsson sökte prövningstillstånd i högsta instans: mark- och miljööverdomstolen, MÖD. I januari i år fick de besked att domstolen gav prövningstillstånd och skulle ta upp ärendet och nästan ett år senare kom beskedet att MÖD upphäver samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Domstolen slår framför allt ner på att den verksamhet som är tänkt att bedrivas på avfallsupplaget inte är förenlig med detaljplanen för området. I detaljplanen står att området kan användas för handel och småindustri.

I domskälen skriver MÖD bland annat:

”Aktuellt upplag för trä- och trädgårdsavfall är en självständig verksamhet av annan karaktär än den som avses med planbestämmelsen handel och småindustri. Den sökta åtgärden kan därför inte anses rymmas inom planbestämmelsen och strider därför mot planen i det avseendet. Det är inte fråga om en liten avvikelse.”

En åtgärd som strider mot planen får dock tillåtas om vissa krav är uppfyllda men nämnden har inte tagit ställning till den frågan, skriver MÖD vidare.

Flera boende i Grevie har protesterat mot planerna på ett avfallsupplag intill naturreservatet Grevie backar. Foto: Carina Nilsson/Arkiv

Beslutet som nu är taget kan inte överklagas, men innebär också att ärendet återförvisas till samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning. Kommunen är alltså tillbaka på ruta ett vad gäller att hitta en plats för det tänkta avfallsupplaget.

Ingrid Edgarsdotter är nöjd med domslutet.

– Det känns jättebra att vi fick rätt och att det lönade sig att kämpa. Vi har hela tiden tyckt att det var fel att ge det här bygglovet då platsen inte är lämplig med tanke på både handeln och trafiken. Hela ärendet kommer ju att tas om igen, så vi får se vad som händer, men jag hoppas att det blir en bättre lösning till sist, säger hon.