De förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun har tillsammans med representanter från kommunstyrelsen, berörda tjänstemän och representanter från Länsstyrelsen genomfört en så kallad hearing av kommunens krisberedskap. Det framgår att kommunens status ifråga om krisberedskap uppvisar betydande brister i styrning och ledning, vilket är en bedömning som revisorerna ställer sig bakom.

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar kommuners agerande vid extraordinära händelser. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Kommunen ska enligt lagen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Vidare ska kommunen, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.
Vid hearingen deltog utöver de förtroendevalda revisorerna och dess sakkunniga biträde också representanter från Länsstyrelsen Skåne. Från kommunens sida deltog kommunstyrelsens presidium, kommundirektör, teknisk chef samt räddningschefen.

Det framkom då att kommunen inte har någon beslutad krisledningsplan. Enligt uppgift är denna framtagen men inte politiskt beslutad. Senaste krisledningsplanen antogs 2012. Det är ett krav enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap att en krisledningsplan, som grundar sig i en risk och sårbarhetsanalys, utarbetas varje mandatperiod.

Kommunen har tilldelats ersättningar för arbetet med krisberedskap enligt avtal mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Ersättningen uppgår till ca 500 tkr årligen. Länsstyrelsen har inte erhållit redovisningar av hur dessa ersättningar har använts. Det är enligt överenskommelsen ett krav att redovisningar till Länsstyrelsen ska genomföras årligen. Kommunen har inte inkommit med redovisning sedan 2017. Det framförs att kommunen i tidigare redovisningar kritiserats för att ersättningar har använts för Rakel-abonnemang (blåljuspersonalens kommunikationsutrustning), detta i strid med anvisningarna i överenskommelsen mellan SKL och MSB. Länsstyrelsens representanter gör gällande att iakttagelserna från hearingen kommer att vidarebefordras till MSB. På grund av att kommunen inte uppfyllt kraven för användningen av ersättningarna löper kommunen också en risk att viss del av ersättningarna dras in. Detta för att kompensera för att kommunen inte uppfyllt kraven tidigare år.

Säkerhetsfrågan har varit föremål för diskussion på kommunen under hela föregående mandatperiod. Kommunen har sedan en längre tid dock inte haft en säkerhetschef anställd. Nu har en säkerhetschef rekryterats som började i mitten av augusti. Dennes jobb och planer för krisberedskap får vi snart reda på.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON