INSÄNDARE 2018-12-13 KL. 13:30

Svar på artikeln om herrarna som lämnar kyrkofullmäktige

Svar på artikeln om herrarna som lämnar kyrkofullmäktige

I Bjäre NU står den 2 dec en artikel om fyra herrar som valt att lämna kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige är ett beslutande organ för större och övergripande ärenden i en församling och som kyrkoherde är jag inte ledamot där. Jag är dock självskriven ledamot i kyrkorådet, som beslutar i löpande ärenden, och kyrkorådet har utsett mig att klargöra vissa sakfel som vi kan förstå väcker frågor hos en del läsare.

Jag vill först beklaga att de fyra herrarna inte känt sig lyssnade på. Processen har dock varit högst demokratisk som en demokrati ska fungera när man röstar om något. Som varje församlingsbo är de naturligtvis välkomna att komma till mig med sina tankar om de vill.

Sedan ser jag det viktigt att klargöra att Båstad-Östra Karup är en gemensam församling sedan 2010 då de två tidigare församlingarna lades samman bl a för att förenkla administrationen. Detta med ”Båstadsgruppen” som de fyra herrarna talar om är svårt att veta vad som menas, men fakta är att efter valet bestod kyrkofullmäktige av 9 ledamöter från gamla Östra Karups församling och 8 från gamla Båstads församling. I kyrkorådet var det ungefär samma proportioner. Ordinarie + ersättare var 5 från Östra Karup och 4 från Båstad. De tre ordförandeposterna (i kyrkofullmäktige, i kyrkorådet och i Fastighets- och kyrkogårdsutskottet) var alla tillsatta med personer boende i Östra Karup.)

Det stämmer att antalet ledamöter i kyrkorådet minskats. Tidigare var det 10 ordinarie och 6 ersättare samt kyrkoherden som enligt kyrkoordningen ska vara självskriven ledamot. Redan tidigt under den förra mandatperioden började diskuteras minskning av antalet ledamöter då det i en så stor grupp var svårt att få till en situation där man smidigt kunde tala om de olika frågorna. Dessutom var det inte en rimlig proportion mot det större beslutande organet kyrkofullmäktige som var 17 ledamöter. Det finns regler i Kyrkoordningen (”Svenska kyrkans lagbok”) som talar om hur stort ett kyrkofullmäktige ska vara i förhållande till församlingens storlek. T ex så ska en församling med minst 5000 röstberättigade ha minst 15 ledamöter. Här var det 3766 röstberättigade senaste valet. Vi har alltså fortfarande 17. Vad så gäller kyrkorådet har man efter många diskussioner beslutat i kyrkofullmäktige att det ska vara 6 ordinarie samt 3 ersättare samt kyrkoherde. Det får inte vara färre, och detta är det antal som också kyrkliga jurister ser som lämpligt i en så liten församling som vår.

Till kyrkorådet kan man enligt Kyrkoordningen välja vem som helst som är minst 18 år och medlem i församlingen. Man behöver alltså inte vara vald i kyrkofullmäktige och stå på någon lista. (Alltså precis som detta att man kan sitta i regeringen utan att ha en plats i riksdagen.) Nuvarande kyrkorådsordförande är invald på detta sätt. När valet förbereddes hade han personliga skäl som gjorde att han inte ville stå på listan. När det blev dags för val till kyrkorådet hade förhållandena ändrats. Detta att ha ledamöter i kyrkorådet som inte finns i kyrkofullmäktige är vanligt och det bör noteras att det inte alls finns något som heter att man kan väljas in som konsult. Allt är följaktligen helt enligt gällande regler i Kyrkoordningen.

Så uttalandet om att det är illa skött runt kyrkan i Östra Karup. Det är en åsikt som inte delas av alla. De flesta vi får synpunkter ifrån tycker tvärtom att kyrkogårdarna är välskötta, och kyrkogårdspersonalen arbetar efter de regler som gäller angående allmän skötsel och med de gravar som gravrättsinnehavare begärt skötsel av. Utgångna gravrätter plockas ofta stenarna bort på. Ibland för att gravrättsinnehavare så begär. Andra gånger finns ingen aktuell gravrättsinnehavare anmäld i våra register. Då sätts skylt upp vid graven som får sitta i minst två år. Har vi då inte fått kontakt med någon görs kungörelse i lokalpressen och på anslagstavlan vid kyrkogården. Inte sällan tas dessa stenar bort för att de är osäkra. En del av större kulturvärde får också stå kvar och kan då vårdas av kyrkogårdsförvaltningen. De stenar som plockats bort förvaras mycket riktigt på en yta på andra sidan vägen. En särskild grusyta har gjorts iordning för detta ändamål. Stenarna ska sedan antingen sättas i ett lapidarium (iordningställd plats där särskilt kulturintressanta gravstenar ställs) som planeras eller gå vidare till återanvändning eller i en del fall destrueras. Där är rätt många stenar nu då kyrkogårdsförvaltningen inte har hunnit med att ordna detta än eftersom många andra mer akuta uppgifter har uppkommit.

Det sista man talar om i artikeln är de kommande nya gudstjänsttiderna. Det har inte fungerat bra med de täta tiderna 9.30 i Östra Karup och 11 i Båstad. Det har blivit stressigt för personalen, vaktmästarna har t ex inte kunnat få rimliga arbetstider och präst och musiker har inte haft möjlighet att ta tid till att samtala med besökare utan måste rusa iväg för att komma sent (ibland för sent) till gudstjänst nummer två. Tanken med att ha gudstjänst 10 i Båstad och 14 i Östra Karup har då kommit fram. Då elimineras dessa problem och vi har fått tips om att fler församlingar haft goda erfarenheter av en eftermiddagsgudstjänst med efterföljande gemenskap följt av ett naturligt eftermiddagskaffe. Vi vill pröva detta under kommande år, och sedan utvärdera. Som alltid tycker en del att en förändring är dålig, andra att det är bra. En utvärdering vid några tillfällen under 2019 får visa detta.

Sören Trygg, På uppdrag av kyrkorådet
Kyrkoherde