Klik venligst
INSÄNDARE 2021-08-21 KL. 08:16

Vad tycker vi om kommunens hållbarhetsarbete?

Av ´

Joakim Ormsmarck ställer denna fråga till politiker i Båstads kommun och för fram hållbarhetsfrågan som en möjlighet att starta valarbetet redan nu. Samverkan för Bjäre gör det gärna. Hållbarhetsfrågan är mångfacetterad och helt klart en ödesfråga för vårt samhälle och värld. Vi har varit tydliga på att vi vill se en hållbar kommun inom alla områden vilket innebär att även ekonomiska och sociala frågor ligger under begreppet “hållbarhet”. Här har gjorts mycket men det kommer att behöva göras mycket mer.

Att kommentera intern organisering är många gånger både svårt och vanskligt. Det har funnits – och finns - en övertro på att centrala enheter kan genomföra ett kommunalt hållbarhetsarbete. Vi ser inte det som realistiskt. Vi är övertygade om att kommunens alla chefer tar de mål som Kommunfullmäktige har beslutat på största allvar och att de främsta cheferna går i spetsen för detta uppdrag. Så måste det fungera i alla organisationer och kommunen är på många sätt en organisation som alla andra. Den stora skillnaden är att kommunen ska använda skattemedel för verksamhet – inte för att generera ett överskott till sina ägare.

Kommunens hållbarhetsarbete har inte stannat av och ingen politiker kan blunda för de utmaningar som finns. För oss är frågan prioriterad. Målen är kristallklara, men vägen har ändrats. Samtliga anställda har en skyldighet att följa de mål som beslutats av arbetsgivaren och här skiljer sig inte kommunen från andra organisationer.

Om ett seriöst hållbarhetsarbete ska genomföras ska det ske i hela den kommunala organisationen, på varje förskola, på varje grundskola, på gymnasieskolan, på samtliga äldreboenden, i daglig verksamhet, på tekniska kontoret, på ekonomikontoret etc – inte bara reducerat till en enhet inne i kommunkontoret.

Vår kommun arbetar efter Kommunfullmäktiges Miljö- och energiprogram. Detta skall vara en integrerad del i alla kommunens verksamheter och i vårt beslutsfattande.
Vi följer upp hur arbetet går i vårt årliga miljöbokslut. Självklart kommer vi att följa upp vårt hållbarhetsarbete och utvärdera allt från resultat till organisering. Att följa rapporter är viktigt men viktigast är att följa sin egen utveckling. Vi måste ha fokus på rätt faktorer som i praktiken innebär förändring och förflyttning. Vi är en liten kommun och samverkar tillsammans med andra kommuner, ex våra grannar och i Familjen Helsingborg. Vi arbetar aktivt i båda våra bolag NSR samt NSVA. Där görs mycket för att skapa ett hållbart samhälle. I samband med att vi tog över flygplatsen i Ängelholm var vi mycket tydliga kring att klimatfrågan och hållbarhetsfrågan skulle stå i fokus vilket verkligen gett goda resultat så här långt.

Förvaltningen har också fått i uppdrag att revidera/uppdatera programmet samt ta fram en handlingsplan för att ytterligare flytta fram våra positioner i detta så avgörande och viktiga hållbarhetsarbete.

Vid om-, till- och nybyggnation används certifieringen Silver för friska och energieffektiva byggnader. Exempel på detta är den nya skolstruktur som kommer att generera energibesparingar, då lokalerna är energieffektiva med fossilfri uppvärmning.

Vi satsar också på klimatåtgärder exempelvis mot stranderosion genom ålgräsplantering m,m.

Agenda 2030
Under mandatperioden har vi arbetat aktivt med FNs 17 globala mål. Vi har deltagit i projektet Globala Sverige. Den ekologiska, sociala och ekonomiskt hållbara ska vara vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete ute i verksamheterna.

Vi ser vikten av att alla beslut präglas av en medvetenhet om miljöpåverkan och beslutsunderlagen ska därför kompletteras med en miljökonsekvensanalys

En ny resepolicy har tagits fram för att främja ett hållbart resande.

Båstads kommun är delaktiga i Bjäre klimatkonsortium. Det är ett spännande samarbete mellan kommunen, näringslivet och Bjäre naturskyddsförening m.fl. Detta kommer att utveckla ett arbetssätt där kommunen samverkar och samspelar med civilsamhället, näringslivet m fl. för en hållbar utveckling och fokus på vår gemensamma miljö och framtid.

Vi har alla ett ansvar för vår planet och det måste visa sig i vardagen.


Johan Olsson Swanstein (M), Ingela Stefansson (S),
Gitte Dahlin (L), Christer Lilja (KD)