Kommunen måste redovisa åtgärdsplan för Malenbadet

1602

Under sommaren har det kommit klagomål på städning och skicket på omklädningsrummen på Malenbadet.

Efter det har anläggningen storstädats men vid inspektion från Miljö- och hälsoskyddsinspektör konstaterades brister på de slitna lokalerna och de konstaterar:
”Verksamheten är öppen mellan slutet på maj till slutet på augusti. Under den perioden har verksamheten ca 35 – 40 000 besökande. Utökad städning bedöms inte som tillräckligt för att hålla god hygieniskstandard. Anläggningen är hårt belastad och slitaget stort. Omklädningsrum med tillhörande dusch, toaletter och bastu behöver upprustas.”

Nu har Myndighetsnämnden beslutat att med stöd av miljöbalken förelägga Kommunstyrelsen i Båstads kommun att redovisa en åtgärdsplan med tidsplan för hur och när bristerna skall avhjälpas.

TEXT: Peter Jakobsson