Kommunfullmäktige beslutade emot revisionens förslag

Gav utbildningsnämnden ansvarsfrihet.

470

I höstas gjorde visselblåsare tydligt att det fanns allvarliga brister inom socialtjänsten i Båstads kommun. Sedan dess har mycket hänt och den högsta ansvariga nämnden är utbildningsnämnden. Nu var det dags att avgöra om nämnden skulle beviljas ansvarsfrihet trots alla brister som uppdagades.


Kommunrevisionens ordförande Ingemar Jönsson förklarar deras ståndpunkt på kommunfullmäktige.

Revisorerna tyckte inte det. Ur deras utlåtande finns att läsa: ”Revisorerna har nogsamt granskat och övervägt frågeställningar kopplade till ansvarsprövningen avseende utbildningsnämnden. Det gäller framför allt brister ifråga om styrning och ledning av verksamheten. Vi ser oerhört allvarligt på de brister som redovisas i vår granskning.”
De kommer till slutsatsen att: ”På grund av fundamentala brister i styrning och ledning av verksamheten avstyrker vi revisorer ansvarsfrihet för utbildningsnämndens och dess ledamöter.”

I debatten kring detta på kommunfullmäktige var alla utom SD och några från BP inne på linjen att ändå ge utbildningsnämnden ansvarsfrihet då nämnden har vidtagit åtgärder så snart de blev uppdagade. Beslutet från församlingen blev att ge ansvarsfrihet till utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens ordförande Thomas Nerd (S) har sedan skandalen kom agerat kraftfullt och skyndsamt.
– Nämnden har tagit stort ansvar och vidtagit en mängd åtgärder, vilka alla godkänts av IVO. Det är orimligt att den som tar ansvar ska ”straffas”. Den obehagliga känsla som Kommunrevisionen skapat bland tjänstemän och politiker genom att inte föreslå ansvarsfrihet kommer inte ligga kvar, berättar Thomas Nerd.

Thomas riktar istället skarp kritik mot kommunrevisionen.
– Kommunrevisionen har år efter år brustit i sin granskning av förvaltningen. Kommunrevisionen måste göra bättre och visa att man vill vara med och utveckla bra kommunal verksamhet. Arbetet med att skapa trygga förutsättningar för barn och unga fortsätter. Det är glädjande att kommunfullmäktige förpassat kommunrevisionens utredning till papperskorgen, säger Thomas.

Det viktigaste är ändå att verksamheten blir bra i framtiden oavsett hur det varit förr.
– Den alldeles förfärliga situation som barn och unga kvinnor befunnit sig i när kränkningar och våld fått styra, är nu på väg att förpassas till historien, avslutar Thomas.

TEXT: PETER JAKOBSSON