Nu rullar trafiken genom nya cirkulationsplatsen på Köpmansgatan/Fridhemsvägen. För att bland annat underlätta för Blåljusmyndigheten och allmänhet att hitta och lokalisera sig behöver cirkulationsplatsen namnsättas.

Cirkulationsplatsen kommer att utsmyckas med ett konstverk som är inspirerat av Märta Måås-Fjetterström hantverk. Märta Måås-Fjetterström var under många år verksam i Båstad. I hennes atelje bedrivs än idag verksamhet. Kommunens namnkommitté anser det lämpligt att döpa cirkulationsplatsen till Märta Måås-Fjetterströms rondell med anledning av att konsten i rondellen är inspirerad av hennes hantverk samt med anledning av att hennes namn, hantverk och verksamhet är förknippat med Båstad.

Vidare bedömer namnkommittén att namnsättningen följer kulturmiljölagens regler om god ortnamnssed och anser att namnet sett ur ett stavningsperspektiv inte är optimalt men då det inte kommer vara någon belägenhetsadress kopplad till namnet är det godtagbart ändå.
Förslaget på namnet på cirkulationsplatsen har förankrats hos Angelica Persson, VD på Märta Måås-Fjetterström AB.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON