Båstads kommun har arbetat fram en ny översiktsplan för hela kommunens yta. Den är för första gången helt digital och finns länkad till från bastad.se. Bjäre NU lät kommunens översiktsplanerare Kristina Bell förklara vad det är.

Vad är en översiktsplan och varför ska Båstad ha en sådan?
– Det är lagstadgat i plan- och bygglagen att kommunen ska ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunen. Det är för att kunna visa i vilken riktning mark- och vattenanvändningen ska ta samt vara tydlig mot intressenter i var vi vill utveckla med bostäder och verksamheter. Det är också viktigt att visa i vilka områden vi prioriterar naturen, förklarar Kristina Bell.

Tidigare märktes bara ny markanvändning ut men nu har kommunen anpassat sig till en ny modell som ska innefatta hela kommunens yta. Den är dessutom helt digital.
– Vi har anpassat oss till Boverkets rekommendationer och gjort översiktsplanen så den är utformad som andra kommuner som använder Boverkets modell. Då kan man lättare sätta sig in i olika kommuners planer då de är gjorda på samma sätt och verkligen täcker hela kommunen.


Klicka på ett område och förklarande text kommer fram.

Processen med en ny översiktsplan har pågått länge. Redan 2012 var det på tal att aktualisera den befintliga. Efter ett yttrande från Länsstyrelsen 2013 förstod kommunen att det troligen var en helt ny som behövdes göras. Sen har bland annat politiken fått säga sitt kring områdena och arbetet med samrådshandlingen satte igång.
– Dels på grund av att tunneln blev klar med nya stationsnära områden så var det så mycket nytt att vi verkligen behövde göra en helt ny översiktsplan. Om detta beslutades 2016 och nu är den klar för samråd.

Att den är ute på samråd betyder att alla får komma med synpunkter. Inte bara kommunens invånare utan alla får ge synpunkter så som myndigheter och folk från andra kommuner.

I den digitala kartan kan man klicka på olika områden och direkt se vilken inriktning som gäller för det området. Någon heltäckande fysisk dokumentation kommer inte finnas men utdrag av det finns att hämta hos kommunen.


Olika lager kan läggas på så som transportsystem, grönstråk mm.

Under juni kommer det bjudas in till samrådsmingel i Båstads kommuns alla sex tätorter. Där kommer översiktsplanen beskrivas och det ges möjlighet till dialog med kommunens ansvariga.

Mötena kommer hållas på:
Biblioteket i Östra Karup 4 juni 15.00-19.30
Fabriken i Torekov 11 juni 15.00-19.30
Biblioteket i Båstad 12 juni 15.00-19.30
Bygdegården i Västra Karup 14 juni 15.00-19.30
Biblioteket i Grevie 18 juni 15.00-19.30
Bygdegården i Förslöv 19 juni 15.00-19.30

Länk till översiksplanen

TEXT: PETER JAKOBSSON
GRAFIK: BÅSTADS KOMMUNS WEBBASERADE ÖVERSIKTSPLAN