Liksom många andra bolag och verksamheter påverkas renhållnings- och återvinningsföretaget NSR av coronapandemins effekter på världsmarknaden. Detta noteras genom att bolagets ekonomiska halvårsresultat visar ett rejält underskott. Prognosen är ett helårsresultat på minus 20 miljoner.

Ökade kostnader för behandling av material och ökade mängder restavfall samt minskade intäkter från producentmaterial är orsaker till det negativa resultatet. Intäkterna från dotterbolaget Verapark Circularity AB, vars affärsidé bygger på nationella och internationella samarbeten och utbyte av kontakter och kunskap, har också påverkats sedan coronapandemin bröt ut.
– För att justera obalansen arbetar vi med lösningar på flera olika fronter. En viktig del kommer vara att justera taxorna inom kommunal renhållning. En annan del är att se över våra avtal. Vidare håller vi en försiktigare utvecklingstakt nästa år. Vi har också tagit bort projekt som inte är lönsamma i dotterbolaget Verapark Circularity för att minska våra kostnader, säger Lars-Inge Persson tf vd.


De ökade kostnaderna gör att vi behöver höja taxorna för att komma i balans, säger Lars-Inge Persson t.f VD.

Så påverkar resultatet avfallstaxan
Varje renhållningskollektiv, det vill säga respektive ägarkommun ska bära sina egna kostnader för renhållningen. Historiska skillnader i struktur, servicegrad och styrning av taxor finns ännu kvar. NSR arbetar enligt en långsiktig plan för att utjämna skillnaderna mellan och inom kommunerna. Taxan är sedan flera år miljöstyrd, vilket förenklat innebär att kunder som sorterar rätt gynnas ekonomiskt. Avfallstaxan revideras den 1 april varje år efter beslut i kommunfullmäktige.
– De ökade kostnaderna gör att vi behöver höja taxorna för att komma i balans. Jag tror att de närmaste två åren kommer att bli utmanande, men upplever att det finns en stor vilja och drivkraft på NSR. Därför är jag övertygad om att vi har förmågan att vända minus tillbaka till plus igen, avslutar Lars-Inge Persson.

TEXT: PETER JAKOBSSON
FOTO: NSR