I kommunens årsredovisning för 2019 fastslås ett resultat som är rejält under det budgeterade. Det finansiella målet att överskott ska uppgå till två procent av skatteintäkter och generella bidrag uppfylldes inte.

Under en tid såg det ut som kommunen skulle få ett minusresultat på sista raden. Så blev det inte. För Båstads kommun uppgick resultatet till 4,1 mkr vilket är en negativ avvikelse på 12 mkr jämfört med budget. Det svaga resultatet förklaras främst med avvikelser inom individ och familj inom utbildningsnämnden och negativ avvikelse inom vård och omsorgsnämnden. Att årets resultat ändå blev positivt beror på reavinster i samband med exploatering. Exploateringsintäkterna har dock minskat med ca 50 procent, 15 mkr, vilket även det påverkat resultatet i stor grad. Detta går att återse i kommunens minskade verksamhetsintäkter 2019 jämfört med 2018.
– Jag är nöjd med att det blev ett plus i slutändan men det är inte tillräckligt. Vi behöver bättre resultat inför framtida investeringar, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).

Koncernens nettoinvesteringar uppgick 2019 till 307 mkr vilket är en 50 procentig ökning av investeringarna för året innan investeringarna uppgick till 204 mkr. Under 2019 har Båstadhem investerat i äldreboende och kommunen har bland annat investerat i nybyggnation av skola i Förslöv. Av investeringarna 2019 så avsåg 57 mkr VA investeringar, motsvarande siffra för 2018 var 75 mkr. Samtliga investeringar har i stor utsträckning finansierats med genom ökad upplåning. Den långfristiga låneskulden har ökat med 256 mkr till totalt 1288 mkr vilket bidrar till en lägre soliditet.
– Lånen är relaterad till kommunens utveckling. Vi har nu gjort stora investeringar i äldreboenden och skolor. Vi måste investera för att utvecklas men inte överinvestera och heller inte underinvestera. Vi vill att fler ska bo i kommunen och att fler ska kunna ta del av våra samhällsverksamheter. Byggnader ska underhållas och verksamheters kvalitet säkras, berättar Johan.

Soliditeten för koncernen har minskat de senaste fem åren från 35 procent 2015 till 28 procent 2019 och ser man till investeringsplanen kommer denna trend att fortsätta. Detta är en varningssignal om att den finansiella risken i koncernen ökar enligt kommunens årsredovisning.

TEXT: PETER JAKOBSSON