Flera föräldrar till barn som går på Förslövs skola har berättat om att de upplever kränkningar och mobbing som ett ihållande och delvis ökande problem. De frågar sig varför inget händer för att få till en förbättring. Kommunen som är huvudman för kommunala skolverksamheten visste inte om det, då det inte rapporterats.

På de flesta skolor sker incidenter av kränkande slag, även om alla hoppas att det inte ska göra det. Skolorna i Båstad är inget undantag och flera föräldrar till barn som utsatts för mobbing vittar om situationen.
– De sista två åren känns det inte som att mycket hänt från skolans sida för att reda ut situationen och få någon ändring på problemen. Vi har haft möten med skolans representanter angående incidenter som min son varit med om. Som föräldrar kände vi oss i det närmsta förlöjligade av skolan, berättar en förälder till ett barn i Förslövs skola.

Vid möten med rektorn har det skrivits dokumentation om händelserna. Skolan har även förklarat hur de jobbar med att förhindra mobbing.
– Det känns som det bara var ord som skulle låta bra. För vi ser inte alls att det som sägs görs, förklarar föräldern.

De föräldrar Bjäre NU pratat med har anmält minst sju incidenter till lärare och/eller rektor under 2018.
– Vi blir anklagade att förstora händelser men vi vet hur våra utsatta barn mår på grund av mobbingen, kränkningarna och slagen. De känner inte att skolan är en trygg plats och det är illa.

Alla incidenter skall dokumenteras och meddelas till rektor och sen vidare till huvudmannen som är kommunen.

Vid genomgång av de anmälningar av kränkande beteende som inkommit till utbildningsnämnden/huvudmannen från mitten av 2017 och över hela 2018 finns rapporter om kränkta elever från alla skolor förutom Förslöv. Under 2018 blev en förälder anmäld då denne hade sökt upp en mobbare på skolan och sedan fått besöksförbud. Det fanns dock ingen anmälan att det skulle skett något kränkande mellan elever som lett fram till förälderns agerande.

– Det känns som det bara är massa snack från skolans sida. Vi känner oss väldigt besvikna. Barnen har flera år kvar i skolan och det måste bli en förbättring. Skolan måste ta sitt ansvar, säger en av föräldrarna.

Reglerna för hur anmälningar av kränkande beteenden är tydlig.
”Enligt skollagen 6 kap. 10 § ska en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig har blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten anmäla detta till förskolechef/rektor. En förskolechef/rektor som får kännedom om detta är skyldig att anmäla till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de upplevda kränkningarna och i förekommande fall vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.”

Rektorn förklarar
Camilla Persson är rektor på Förslövs skola sedan ett och ett halvt år.
– Vad gäller incidenter som inträffar på skolan så har vår personal alltid tät kontakt med hemmet för information och uppföljning. Personalen på skolan följer upp det som hänt med eleverna enskilt. Därefter informeras vårdnadshavarna. Elevens mentor kan inledningsvis ha telefonkontakt och kan därefter bjuda in vårdnadshavare till ett möte för att följa upp incidenten och elevens situation i skolan. Om det finns anledning att skolledningen ska delta lämnas ärendet vidare till elevhälsoteamet, förklarar Camilla.

Att rapporteringen inte skötts enligt reglerna går inte att neka till.
– Vad gäller att huvudman inte fått in så många anmälningar så kommer vi att gå igenom våra rutiner för detta igen så att de är kända för all personal. Det är viktigt att rutinerna för information fungerar i alla led så att anmälan om kränkning kommer in till rektor. Jag kan efter undersökning konstatera att vi haft några fall som borde anmälts in till nämnden under 2018. Vår personal har utrett, dokumenterat och följt upp varje incident. Jag behöver förtydliga för all vår personal att vi vid varje enskilt fall alltid ska gå vidare med anmälan in till huvudman, berättar Camilla.


Förslövs skola.

Skolchefen ser brister i rutiner
Ansvarig tjänsteman på kommunen är tf skolchef Margareta Ekelund Svensson som själv har erfarenhet av att vara rektor.
– Att det inte rapporteras är inte samma sak som att det inte händer något. Det är på skolan som det ska skötas. Jobbet med att få kränkningar att upphöra delegeras till rektor även om det har rapporterats till huvudmannen.

Dokumentet med rutiner är från 2016 och behöver genomlysas.
– Vi håller nu på med att titta genom våra rutiner för att se var det har brustit och vad vi kan göra. Vi måste uppdatera oss för att få det att fungera bättre, blanketter ska ses över med mer.

Margareta har förståelse för att det är väldigt komplexa saker med kränkningar och mobbing. Det finns många bedömningar och överväganden som skall göras från olika synvinklar.
– Alla strävar efter nolltolerans. Vi ska från huvudmannens sida göra vad vi kan och det börjar med att se över rutinerna och vara tydliga med vad det är som ska rapporteras in och när. Alla rektorer och förskolechefer har hög ambition att göra rätt. Jag känner mig trygg i att skolorna jobbar med frågorna, förklarar Margareta.

Nämnden ovetande men fattade aningar
Helena Strid (BP) var utbildningsnämndens ordförande under förra mandatperioden fram till nyår. Nu är hon ordinarie ledamot.
– Vi har nyligen pratat om att det är lite underligt att det inte kommer några rapporter från Förslöv. Händer där inget undrade vi?

Tidigare har Helena fått samtal direkt från föräldrar men inte de senaste 2-3 åren.
– Det är inga som har kontaktat oss så då kan vi inte veta. Om det är så att rektorn inte rapporterar kränkningar till oss så är det ju illa. Vi ska ta tag i detta och se till att styra upp.

Thomas Nerd (S) är nytillträdd ordförande i utbildningsnämnden.
– Jag satt inte med under förra mandatperioden och kan inte svara för hur arbetet gjordes då men allt ska rapporteras och diarieföras, förklarar Thomas.

Även hos nämnden skall rutiner ses över.
– Det jag gjort sedan jag tillträdde är att se över rutinerna. För mig är det jätteviktigt att det fungerar. Lagstiftning och regelverk ska följas. Ni kan räkna med att jag kommer ta tag i detta omgående, avslutar Thomas Nerd.

TEXT: PETER JAKOBSSON