NSR har tagit fram förslag på ny avfallstaxa som Båstads politiker ställer sig bakom. Att sortera mer kommer premieras samtidigt som de med tvåfackskärl får betala mer.

I årets taxeförslag görs en tydlig satsning på att genom miljöstyrning/prisstyrning locka ännu fler villahushåll att välja abonnemang med två fyrfackskärl. För flerfamiljsfastigheter och verksamheter sänks priset för matavfallskärl rejält samtidigt som priset för restavfallskärl behålls på samma nivå som under 2017. Dessa insatser är helt i linje med de nationella miljömålen som säger att utsorteringen av matavfall ska ökas och att det insamlade matavfallet ska behandlas så att växtnäring och energi tas tillvara. Målet är också att utsorteringen och insamlingen av återvinningsmaterial ska öka samtidigt som mängden restavfall minskar.

Den nya taxan som föreslås träda i kraft 1 april 2018 gör att avgiften för att ha en 370 liters tvåkärlsbehållare med 26 tömningar per år höjs med 1 400 kronor från 3 100 till 4 500 om året. Att ha två fyrfackskärl på 370 liter med 26 respektive 13 tömningar per år ska kosta 2 479 kr.

Att sortera avfallet direkt i egen tunna kommer därmed att premieras. Priserna ovan gäller permanenthushåll. Även fritidsboende får justeringar i samma linje.

TEXT & FOTO: Peter Jakobsson