Klik venligst
TOREKOV 2021-09-18 KL. 13:00

Exploateringsplan är godkänd

Av Peter Jakobsson

För att Båstads kommun ska exploatera sin mark på ett sätt som är långsiktigt gynnsamt ur olika perspektiv finns en exploateringsplan som uppdateras årligen. Nu har kommunstyrelsen godkänt en ny version av denna för 2020–2030.

Exploateringsplan är godkänd
Områdena i Torekov som omnämnsi exploateringsplanen.

Varje kommun med ett utvecklingsbart markinnehav bedriver exploateringsverksamhet. Detta är kommunens verktyg att verkställa den övergripande kommunala markplaneringen, den kommunala översiktsplanen, i de lägen kommunen själva äger mark. Exploateringsplanen tittar samlat på alla tätorterna Båstad (inklusive Hemmeslöv), Östra Karup, Grevie, Förslöv, Västra Karup och Torekov.

I Torekov är det tre områden som omnämns.

1. Ett mindre område öster om Tunbyvägen som är ett kommunalägt naturområde som medtagits i syfte att möjliggöra kommunal exploatering.

2. Skoltomten som nu innefattar Sandlycke-skolan samt fritids. I Exploateringsplanen beslutades följande om det området:
”Kommunen överväger också planläggning av den fastighet som för närvarande används för ändamålen skola och förskola med anledning av antagen skolstruktur för södra delen av kommunen. Fastigheten har en central placering i samhället och skulle med fördel kunna förtätas. Förskolan ska finnas kvar på platsen.”
I exploateringsplanens tidsplan står det beräknat som bostadsutfall på platsen 50 blandad bebyggelse.

3. Exploateringsprojektet Sunnan som har påbörjats och är nu klart för genomförande. I två etapper planeras för 67 bostäder i forma av radhus och flerbostadshus.
– Skoltomten hanteras även i den fördjupande översiktsplanen. Den tomten har en central placering i Torekov och det är viktigt att utnyttja den på bästa sättet och då troligen med inriktning på förtätning. Sen är det inte klart vad det ska bli utan planen visar vad det skulle kunna bli, förklarar Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsen ordförande.

Kommunala exploateringsprojekt planeras och prioriteras inbördes för perioden 2020–2030.
Planen uppdateras årligen med genomgång av prioritering av exploateringsprojekten.