Klik venligst
TOREKOV 2023-09-15 KL. 10:00

Stort engagemang för Torekovs framtid

Av Carina Nilsson

Många ville tycka till om förslagen till Torekovs framtida utveckling. Cykelvägar, återvinningsstationens placering och bräddning i reningsverket är några saker som engagerar Torekovsborna. Flera uttrycker också tacksamhet för att kommunen vill bevara naturen och jordbruksmarken runt byn.

Stort engagemang för Torekovs framtid
Torekovs hamn är den mest klimatutsatta delen i byn och TBSS har lämnat flera förslag gällande hamnens utveckling. Foto: Arkiv

Båstads kommun tog nyligen fram en fördjupad översiktsplan, FÖP, för Torekovs framtida utveckling till 2040.

Planen har nu varit ute på samråd för att andra myndigheter, organisationer och allmänheten ska få säga sitt. Det har också hållits samrådsmöten och intresset har varit stort från många håll.

Kommunen håller nu på att gå igenom alla synpunkter, där det finns vissa gemensamma nämnare. Återvinningsstationen och dess placering är något som många tar upp. Man befarar oljud och skräp om den flyttas in i ett bostadsområde.

Många vill värna Torekovs unika miljö, både i samhället och det omgivande landskapet. Foto: Arkiv

Flera personer önskar sig fler och säkrare cykelvägar både i samhället och till Västra Karup och Förslöv. ”Väldigt obehagligt att cykla på landsväg.” En brevskrivare önskar sig också en ridled eller ridvägar som är utmärkta.

Många uttrycker också att de är nöjda med kommunens arbete och tackar för att de vill bevara byns unika natur- och kulturvärden samt jordbruksmarken. Många gillar också att man vill få fler åretruntboende i Torekov.

”Det är fint att ni så noga tittar på kulturhistoria och natur/miljö” skriver en person. ”Bebyggd mark är för alltid förlorad mark” skriver en annan.

Strandskogen är uppskattad och många vill värna naturen där. Foto: Arkiv

Även sommargäster önskar sig en levande by: ”Jag hoppas ni gör allt för att byn ska leva året om” skriver en av dem. En annan brevskrivare önskar boenden som ”icke-miljonärer” klarar av.

Men det finns också motsatta åsikter. En del vill att Torekov ska få vara som det är idag och vill inte se ”billigare hyresrätter eller massproducerade radhus”. Kommunen bör i stället säkerställa att det finns bussturer för de som har jobb i Torekov eller vill besöka byn, men inte har råd att bosätta sig där. Bussarna behöver dock inte gå ner till småbåtshamnen, det förstör en del av känslan där, anser brevskrivaren.

Även myndigheter, föreningar och andra organisationer har fått yttra sig över FÖP:en. Sjöfartsverket ser positivt på kommunens ställningstaganden och påpekar vikten av att bevara hamnens strategiska funktion för sjöräddning och kustbevakning.

Torekovs båtsällskap, TBSS, vill värna om hamnens viktiga betydelse som samlingsplats och träffpunkt för generationer av Torekovsbor. De vill också att hamnen ska ha ett familjefokus och att de som önskar ”ett spännande nattliv” har andra möjligheter att hitta det i Båstad.

TBSS ser också behov av investeringar i nya kajer för att möta klimatförändringar i form av stormar och högre vattenstånd samt att man planerar för elbåtar i framtiden.

En fortsatt expansion av området Solsidan finns med som förslag, men det krävs flera olika politiska beslut innan det eventuellt blir verklighet. Foto: Arkiv

Kommunens miljökontor vill bland annat att man säkrar de grundvattentäkter som finns i kommunen för att kunna använda dem som reserv om vattentillförseln från Sydvatten inte skulle fungera.

Svenska kyrkan i Västra Bjäre pastorat vill att församlingshemmet och kyrkan markeras som samhällsviktiga funktioner. De vill också säkerställa parkeringsmöjligheterna för besökare i kyrkan och församlingshemmet.

Företaget Sol och Hav tillhör de som är mindre nöjda. Kommunen har på förslag att upphäva en del av detaljplanen för området Solsidan, där Sol och Hav bygger, vilket skulle stoppa fortsatt utbyggnad av området.

Bolaget meddelar via sin advokat att de anser att en fortsatt utbyggnad i stället bidrar till de mål som finns i FÖP, bland annat genom att det kompletterar den omgivande bebyggelsen.

Företaget Sol och hav tillhör de som är missnöjda med förslagen i den fördjupade utvecklingsplanen. Foto: Arkiv

Advokaten hänvisar också till mäklaruppgifter om att området kring Krabbvägen, Hummervägen och Musselvägen har nästan 40 procent åretruntboende vilket är mer än för Torekov i övrigt.

Region Skåne och länsstyrelsen i Skåne har begärt mer tid innan de kommer in med sina yttranden. När de också kommit in ska allt sammanställas och förslaget finjusteras inför nästa steg som är granskning enligt plan- och bygglagen.

Fakta:

I FÖP 2040 för Torekovs framtida utveckling presenterades ett antal förslag på byns framtida utveckling. Ett av de mer övergripande målen var att få fler boende året runt i byn och få en större demografisk spridning. Idag finns det bara personer skrivna i en fjärdedel av bostäderna och ungefär hälften av de boende är över 65 år.

Kommunens förslag var också att få till en mer samlad bebyggelse för att värna den unika natur- och kulturmiljön i och runt Torekov, samt jordbruksmarken.

Hamnens betydelse för Torekov finns också med, där man nämner sjöfart och sjöräddning. Hamnen är också det område som är mest utsatt för klimatförändringar och en nod för Väderötrafiken och turismen.

Kommunfullmäktige är det organ som slutligen fastställer och beslutar om innehållet i den fördjupade översiktsplanen. Det väntas ske under 2024.