Klik venligst
TOREKOV 2023-06-16 KL. 05:15

Utbyggnad av Solsidan i Torekov kan stoppas

Av Carina Nilsson

Båstads kommun vill upphäva en del av en detaljplan i Torekov, som är planlagd för ett femtiotal småhus. Om förslaget blir verklighet begränsas utbyggnaden på Solsidan och marken bevaras som jordbruksmark.

Utbyggnad av Solsidan i Torekov kan stoppas
Båstads kommun vill värna jordbruksmarken i anslutning till södra Torekov. Det betyder att det kan bli stopp på för fortsatt utbyggnad av området Solsidan. Foto: Carina Nilsson

Ett av målen i den fördjupade översiktsplanen för Torekov 2040, FÖP, är att förtäta samhället och att få fler året-runt-boende i samhället. Det kan leda till att man upphäver en del av en detaljplan där man tidigare planlagt för ett femtiotal småhus.

– Den stora politiska viljan är att få ett rundare Torekov med en mer centrerad bebyggelse runt centrum. Vi vill förtäta men också bevara jordbruksmark och karaktären i Torekov med natur- och kulturlandskapet, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).

För att uppnå det målet vill man bland annat sätta stopp för ytterligare bebyggelse söder om Torekov genom att häva en del av en detaljplan. Fastigheten det handlar om har beteckningen Påarp 10:6. Detaljplanen för området upprättades redan på 1970-talet och delar av området har inte bebyggts ännu. Lagfaren ägare är företaget Sol och Hav som ägs av fastighetsbolaget C 4 hus som köpte Sol och hav för cirka två år sedan. C 4 hus har kontor i Kristianstad, Malmö och Stockholm och har byggt flera hus i området de senaste åren.

Sol och hav är lagfaren ägare till den fastighet där kommunen vill upphäva delar av en gammal detaljplan. Foto: Carina Nilsson

– I teorin kan kommunen alltid upphäva en detaljplan, då kommunen har planmonopol. I det här området finns en möjlighet att upphäva byggrätten då det är en gammal detaljplan. Genomförandetiden har gått ut vilket innebär att fastighetsägaren inte kan ställa några krav på ekonomisk ersättning från kommunen, säger Båstads kommuns planchef Klara Harmark-Peters.

Kommunens översiktsplanerare, Nima Shahsavar, framhåller också att man vill värna jordbruksmarken i området.

– Det är en inriktning i översiktsplanen för hela kommunen att vi ska bevara jordbruksmarken och landskapsbilden. Det är viktigt, inte bara för livsmedelsproduktionen, utan även för biologisk mångfald och ekosystemtjänster som bidrar till vår välfärd. Har man en gång tagit jordbruksmark i anspråk för att bygga så går det inte att återställa den, säger han.

Johan Olsson Swanstein framhåller liknande saker.

– Vi har gjort en sammanvägning av många olika delar för Torekovs utveckling och det sker förändringar i samhället och omvärlden. Man har stramat upp synen på jordbruksmark och vad man får göra, vilket leder till andra diskussioner idag än för några år sedan, säger han.

Solsidan i Torekov har vuxxit med flera nya bostäder de senaste åren. Foto: Carina Nilsson

Inriktningen i den fördjupade översiktsplanen är dock inte juridiskt bindande.

– Innan den fördjupade översiktsplanen för Torekov antas ska det hållas samråd, och det är flera steg i processen innan den antas. Det krävs också ett annat beslut i kommunstyrelsen för att det ska få rättslig verkan att upphäva detaljplanen, säger Klara Harmark-Peters.