Sedan kommunen beslutade att förlägga en provisorisk ÅVC i Förslövs industriområde har bygglovet överklagats av de lokala näringsidkarna med Lindab som frontföretag. Nu har trafikmätningar gjorts i området men de speglar inte hela verkligheten enligt Lindab.

Kommunen har genomfört en trafikutredning i syfte att studera hur trafiksituationen i närområdet ser ur idag och hur den påverkas av den planerade återvinningscentralen.
Syftet med denna utredning är att studera om återvinningscentralen kan skapa kapacitetsproblem i det omgivande vägnätet. Detta har utretts genom att studera hur kapaciteten i de två korsningar, Profilvägen/Vistorpsvägen och Åkagårdsvägen/Vistorpsvägen, som används för in- och utfart till området påverkas. Mätningarna utfördes under delar av januari-februari 2019

Ur rapporten finns att läsa
Profilvägen, Åkagårdsvägen, Vistorpsvägen och Ljungbyholmsvägen är alla lågtrafikerade gator – årsmedeldygnstrafiken är mellan ca 1 000 – 1 600 fordon. Åkagårdsvägen är den mer trafikerade av de fyra gatorna och gatan passeras av lite fler än 200 fordon under den mest trafikerade timmen en genomsnittlig vardag. Både Profilvägen och Åkagårdsvägen används för angöring till ett flertal industrier, trots detta är den tunga trafiken liten på gatorna, ca 150 fordon per dygn på Profilvägen och lite fler än 200 fordon per dygn på Åkagårdsvägen. Detta motsvarar ca 13 % av trafiken på gatorna.


Trafik (antal fordon) på Profilvägen och trafik till ÅVC under ett vardagsdygn.

Under lördagar minskar trafiken kraftigt på de studerade vägarna. Helgmätningar har gjorts på Profilvägen och Åkagårdsvägen och dessa visar på en minskning med ungefär 60 % på båda vägarna.

Trafik till återvinningscentral
Antalet besökare på den provisoriska återvinningscentralen kan förväntas bli ungefär lika många som vid den befintliga återvinningscentralen i Svenstad. Återvinningscentralen i Svenstad har öppet måndagar och onsdagar kl. 09-18, fredagar och lördagar kl. 09-15. Återvinningscentralen i Svenstad hade under 2018 i genomsnitt 149 besökare på måndagar och tisdagar, 139 besökare på fredagar och 168 besökare på lördagar. Antalet besök är störst under sommaren – under juni, juli och augusti ökar antalet besökare med kring 25 %.

Utredningen konstaterade att den mest besöksintensiva tiden för återvinningscentralen, mellan kl. 10–12, ej sammanfaller med maxtimmen för trafik på det omgivande vägnätet (kl. 07–08–09).


Trafik på Profilvägen under ett vardagsdygn – inklusive trafik till ÅVC.

Utredningens resultat
Slutsatsen av utredningen är att det inte råder några kapacitetsproblem i de två korsningar som används för in- och utfart till återvinningscentralen idag och att byggnationen av den temporära återvinningscentralen inte leder till att några kapacitetsproblem uppstår. Först vid mycket kraftiga trafikökningar på det omgivande vägnätet (ca 350 % ökning) riskerar kapacitetsproblem att uppstå i korsningen Vistorpsvägen/Ljungbyholmsvägen/Åkagårdsvägen. Om Båstads kommun bedömer att trafiken under sommartid ökar så mycket vid den aktuella korsningen är det en fördel om vägvisning till den temporära återvinningscentralen sker via korsningen Vistorpsvägen/Profilvägen.

Lindab fortsatt oroliga
Kommunen har träffat näringsidkare i området för att delge trafikmätningarnas resultat.
– Det är inte bara vi på Lindab som anser detta vara en viktig fråga. Alla näringsidkare i Vistorpsområdet påverkas av detta. Även de som på ett eller annat sätt ska till och från stationen i Förslöv, förklarar Fredrik Liedholm på Lindab.

Förslövs industriområde är ett område under utveckling.
– Lindab expanderar, Kranpunkten lika så, NP Nilsson, Bjäre Kraft och kommunen etablerar ny verksamhet längs gatan och allt detta måste det tas hänsyn till. Man måste också inte bara se till hur det ser ut nu utan hur det ser ut på några års sikt. Rent kommersiellt vill vi säkerställa att det inte skapas en trafiksituation som förhindrar vår logistik. Av andra skäl är det viktigt att det blir en säker trafikmiljö för alla som vistas i området, säger Fredrik.

Lindab anser inte att trafikmätningen visar hela bilden.
– Vi ser inte att syftet med trafikutredningen är att bilda en tydlig bild av hur det ser ut utan den ska stödja kommunen i processen mot Lindab. Hade man verkligen vilja veta hur det ser ut borde de kallat in oss näringsidkare i området och frågat oss hur vår trafiksituation ser ut nu och under andra delar av året och framöver. Nu bygger det på antaganden.

Fredrik vill förtydliga att de inte gör något för att försöka förstöra för kommunen eller invånarna.
– Vi vill göra så bra saker som möjligt för kommunen och invånarna men vi måste också försvara Lindabs kommersiella intressen och vi tycker det är olämpligt med en provisorisk ÅVC i området.

Oron är även att den provisoriska anläggningen ska bli kvar länge då sökandet efter en ny permanent anläggningsplats kommer ta lång tid.
– Om kommunen inte kan finna någon annanstans på hela halvön där det finns 4 000 kvm mark för en provisorisk anläggning, hur ska de då inom överskådlig framtid hitta 35 000 kvm till en permanent. Sen kommer den att överklagas och åren går. Den provisoriska blir kvar länge och det blir ett problem för oss och de andra företagen i området. Men vi hoppas att vi kan föra konstruktiva diskussioner med kommunen för att lösa situationen, säger Fredrik Liedholm.

Kommunen går vidare
Kommunen har nu ansökt om ett tillfälligt tidsbegränsat bygglov för den beröra anläggningen.
– Vi måste lösa detta på något sätt. Vi fortsätter vår dialog och ska invänta svaren på om vi kan fortsätta i Förslöv. Sedan jobbar vi parallellt med den permanenta vilket är det viktigaste, förklarar kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M).

Turerna och förseningen för den provisoriska återvinningscentralen har gett intryck.
– Vad vi kan lära oss är att det inte förts någon större dialog med grannar och allmänhet vilket det måste föras. Vart man än planerar lägga en anläggning så kommer det finnas skilda uppfattningar om dess lämplighet.

Hur ska ni hitta lämplig mark för en permanent ÅVC?
– Det är en jätteutmaning! Kommunfullmäktige har bestämt en plats som vi behöver få prövad, Bokesliden, så får vi hur det faller ut, förklarar Johan Olsson Swanstein.

TEXT: PETER JAKOBSSON