Klik venligst
VÄSTRA KARUP 2023-05-10 KL. 06:00

Prästgården kan bli bostäder och kontor

Av Carina Nilsson

Prästgården i Västra Karup kan bli bostäder och kontor i framtiden. Dessutom kan det bli ytterligare byggnader i den stora prästgårdsparken enligt ett nytt förslag till detaljplan som är ute på granskning just nu.

Prästgården kan bli bostäder och kontor
Anders Ljungström och Solveig Strebel tycker mycket om grinden där byggnadsåret 1935 finns infogat. Foto: Carina Nilsson

Någon gång i mitten av 2010-talet flyttade den sista prästen ut från prästgården i Västra Karup. Byggnaden har sedan dess hyrts ut till familjer i olika omgångar och just nu hyr kommunen den som bostad för ukrainska flyktingar.

Men i framtiden planerar Västra Bjäre pastorat att skapa bostäder och kontor för uthyrning berättar kyrkoherde Anders Ljungström och kyrkokamrer Solveig Strebel.

– Vi tycker att det är en fantastisk plats och miljö som fler borde kunna få ta del av, säger Anders Ljungström.

– Kyrkan behöver också ta hand om sina fastigheter på bästa sätt och förvalta dem inför framtiden, säger Solveig Strebel.


Hålrummet i eken är så stort att man nästan kan sitta där inne och fika. Foto: Carina Nilsson


Första steget var att ta fram en ny detaljplan. Den 8 maj gick ett förslag till en ny detaljplan ut på granskning.

– Den gamla detaljplanen omfattar ett stort område av Västra Karup och var från 1978. Det nya förslaget till detaljplan omfattar enbart kyrkans fastighet med församlingshemmet, prästgården och parken, säger Solveig Strebel.

Hela ytan är på 8800 kvadratmeter. I detaljplanen föreslås att prästgården blir flera olika lägenheter och/eller kontor. Men man vill också kunna bygga nytt på en del av den mark som idag är prickad.

– Vi har en väldigt stor yta med en fantastisk miljö, nära skolan och mitt i byn. Själva prästgården är 386 kvadratmeter stor vilket vi tror är för stort för de flesta som vill hyra. Även om alla planerna blir verklighet finns det fortfarande väldigt mycket grönytor kvar, säger Anders Ljungström.

I detaljplaneförslaget ställs också krav på att kulturmiljön i området och biologiska värden ska bevaras. En stor ek, med ett hålrum mitt i, är skyddsvärd och får inte påverkas. I förslaget poängteras också att ingen jordbruksmark behöver tas i anspråk och man möjliggör för annat boende än i villa.

– Det är såklart även vår intention från kyrkans sida att behålla både det kulturhistoriska värdet och de biologiska värdena som finns här. Prästgården är byggd 1935 och hela den här klassiska miljön vill vi såklart bevara, men husen behöver tas omhand och renoveras för att hålla även i framtiden, säger Anders och Solveig.


Bakom prästgården finns en hel park med fruktträd och flera häga gamla träd. Foto: Carina Nilsson


Detaljplaneförslaget har arbetats fram i flera steg, bland annat har grannarna fått lämna synpunkter.

– Vi har försökt tillmötesgå synpunkterna så långt vi kan. Det förslaget som finns nu är inte heller en exakt plan på vad som ska göras utan det är ett förslag, säger Anders.

Detaljplaneförslaget omfattar även församlingshemmet som idag fungerar som kontor och samlingslokal.

– Där har vi inga planer på att förändra något utan det ska fungera som idag, säger Anders.

Förslaget till ny detaljplan kommer att vara ute på granskning till och med den 22 maj och finns att se i församlingshemmet i Västra Karup, på biblioteket i Grevie och i kommunhuset i Båstad.