I Båstads kommuns delårsbokslut för andra tertialet 2018 framgår att verksamheterna gjort stora underskott samtidigt som finansieringsverksamheten gör plus. Poster av engångskaraktär ser ut att rädda årets budget så den troligen hamnar inom det satta målet.

Det budgeterade överskottet för året är +15,4 miljoner vilket ligger i linje med det finansiella målet på 2 procent överskott av skatteintäkter och generella bidrag. Nu när större delen av året gått är det prognostiserade överskottet +15,6 miljoner.

Det är dock stora avvikelser från budget inom verksamheterna. Finansieringsverksamheten gör stort överskott (+29,9 miljoner) medan kärnverksamheterna som skola, vård och omsorg, gator och parker, äldreomsorg med mer går mot stora underskott (-29,7 miljoner).

Största negativa avvikelser mot budget har vård och omsorg samt skolpeng. Skolpengen för grundskola och förskola ligger nu på -7,8 miljoner vilket beror på drygt 80 stycken fler barn och elever än budgeterat för. Skolpeng för gymnasium landar på -2 miljoner.

Vård och omsorg prognostiseras till -8,7 miljoner vilket härrör hemvård och vårdboende samt LSS-verksamheten som utökats.

Bildning och arbete under utbildningsnämnden beräknas till -6,5 miljoner där individ och familj står för stor del på grund av att placeringar av barn och unga i familjehem ökade.

Teknik och service prognostiseras gå -3,8 miljoner där räddningstjänsten står för största underskottet som delvis beror på utbildningskostnader av ny personal.

Kommunkontoret gör -3,8 miljoner där 1,8 av dessa är kostnader för överenskommelsen om upphörande av tjänst för förre kommundirektören.

Överskotten kommer från finansieringsverksamheten där skatteintäkter och generella stadsbidrag ingår samt pensionskostnader, avskrivningskostnader, ränteutgifter för de kommunala lånen och exploateringsverksamhet. Det är just exploateringsverksamheten med att sälja kommunala tomter på Heden som gett extra intäkter.

Kommunen har fått in 16,5 miljoner på att sälja tomter. Lägre avskrivningskostnader gav +4,9 miljoner från budget och lägre pensionskostnader +4,7 miljoner och övrigt +3,7. Totalt + 29,9 miljoner.

Sammantaget är det tomtförsäljningen som räddar budgeten så det finansiella målet kan nås. Det prognostiserade resultatet justerat för poster av engångskaraktär där exploateringar och realisationsvinster tas bort blir -1,2 miljoner kronor.

– Vi har utmaningar framöver, konstaterar Båstads kommuns ekonomichef Elisabeth Edner.

– Jag instämmer i att vi har utmaningar framgent. Årets budgetavvikelse kommer nog inte stanna vid de siffror vi ser nu. Nu hoppas jag att Bo Wendt har en plan för att minska underskotten under resterande del av 2018 för effekterna kommer påverka 2019 års budgetarbete som nu jobbas med. Sen borde inte tomtförsäljningen få rädda budgeten utan de pengarna borde använts till att betala av på kommunens lån, säger Kerstin Gustafsson (M).

– Jag har försökt skära i skolpengsystemet men då vi styrt i minoritet så har vi inte fått genom det. Men budgetdisciplinen är inte bra i Båstad då det är så stora avvikelser. Nu från mitten av oktober finns ingen tid för underverk under innevarande år, konstaterar Bo Wendt (BP).

TEXT: PETER JAKOBSSON