Klik venligst
Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2021-3-22 KL. 10:22

Nu blir det bostäder vid gamla Borgen och Madison

Nu blir det bostäder vid gamla Borgen och Madison

Längs Köpmansgatan har området med Borgen, Madison och Danska Glassbaren varit öde länge nu. Fastighetsägaren har projekterat för att uppföra nya fastigheter på platsen och för detta behövdes ny detaljplan. Ett arbete som pågått många år.

Detaljplanearbetet för fastigheterna Tegelugnslyckan 11 och 17 påbörjades ursprungligen 2012. Efter många justeringar antogs detaljplanen 2016 men planen överklagades och upphävdes av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). I MÖDs bedömning vägde insynen från planerade takterrasser till grannfastigheterna högre än kommunens intresse av att bebygga området på det sätt som detaljplanen skulle medge. Detta tillsammans med att dagvattenhanteringen inte ansågs vara tillräckligt utredd medförde att beslutet att anta detaljplanen upphävdes. Exploatören har därefter reviderat förslaget varpå en ny detaljplaneprocess har påbörjats. Nu är det dags för samråd.Vy från Köpmansgatan.

Huvudsyftet med detaljplanen är förtäta centrala Båstad genom att möjliggöra för bostäder kompletterat med centrumverksamhet så som handel, kontor eller café, inom fastigheterna som idag huserar Borgen, Madison, Danska Glassbaren samt ett bostadshus. Byggnaden Borgen som anses vara viktig ur ett kulturhistoriskt perspektiv kommer att skyddas i planen medan övriga byggnader kommer att kunna ersättas med ny bebyggelse.Innergård.

Den tillkommande bebyggelsen ska anpassas i höjd och volym i relation till sin omgivning, där Borgen ses som ett riktmärke. Fastigheten sluttar mot norr vilket påverkar grannfastigheterna i form av insyn. Tillkommande bebyggelse anpassas i höjd samt uteplatser och balkonger placeras på marknivå upp till andra våning för radhus/parhus, på byggnaden Borgen tillåts balkonger upp till tredje våning. Balkonger på byggnader i norra delen av planområdet ska vara indragna från fasadgräns för att minska insyn till grannar.

Översikt.

Båstads kommun har en bevarandeplan från 1997 som är utgiven av kulturnämnden i Båstad i samarbete med Kristianstads läns museum. I bevarandeplanen beskrivs hur kvartersnamnet Tegelugnslyckan härstammar från den tegeltillverkning som är känd från 1500-talets Båstad. Ugnarna kan ha funnits här eller inom angränsande delar av kvarteret Laxen. Vid den stora branden 1870 hejdades elden innan den nått fram till kvarteret och följaktligen återfinns här en stor del av Båstads äldre byggnader. De flesta av dem ligger i en rad utmed Agardhsgatan. Utmed Köpmansgatan är bebyggelsen mer blandad, men även här finns några äldre byggnader kvar. Kvarteret är uppdelat i ett affärsområde (utmed Köpmansgatan) och ett bostadsområde (utmed Agardhsgatan).

Detaljplanen finns utställd på kommunkontoret samt på biblioteket i Båstad fram till 23 april. Med anledning av Covid-19 och Folkhälsomyndighetsens restriktioner råder begränsade öppet- och besökstider. Möjlighet att boka digitalt möte finns. Samtliga handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida under ”Detaljplaner under arbete”.

Text: Peter Jakobsson
Bild: BSV arkitekter & ingenjörer AB