Klik venligst
TOREKOV 2023-06-15 KL. 14:30

Så ska Torekov bli mer levande året runt

Av Carina Nilsson

Hur ska framtiden i Torekov se ut år 2040? Båstads kommun har sammanställt sin vision i en fördjupad översiktsplan som nu är klar och har gått ut på samråd.

En av huvudinriktningarna är att få fler som bor i samhället – året runt.

Så ska Torekov bli mer levande året runt
Kommunen har tagit fram en vision av hur man vill att Torekov utvecklas fram till 2040. Foto: Carina Nilsson

När Båstads kommun antog en ny översiktsplan, ÖP 2030, beslutade kommunfullmäktige att en fördjupad översiktsplan, FÖP, skulle tas fram för Torekov berättar kommunens planchef Klara Harmark-Peters.

– En översiktsplan ska dra upp riktlinjerna och en strategi för hur man vill att samhället ska utvecklas. Planen för Torekov ska stämma överens med översiktsplanen för hela kommunen men också titta på Torekovs specifika utmaningar och förutsättningar. Underlaget som vi har tagit fram nu är ett långsiktigt utvecklingsarbete som även kommer att påverka framtida generationer, säger hon.

Huvudansvarig för arbetet med FÖP 2040 för Torekov är Nima Shahsavar som är översiktsplanerare på Båstads kommun.

– Det är många olika intressen som ska samsas i en översiktsplan. Det handlar om bostäder, näringsliv, kommunikationer, turism, friluftsliv och att värna jordbruksmark bland annat. I arbetet med översiktsplanen har vi jobbat tillsammans med en referensgrupp med Torekovsbor där vi har haft en löpande dialog, säger han.

Planchef Klara Harmark-Peters och översiktsplanerare Nima Shahsavar har arbetat med en fördjupad översiktsplan för Torekvos framtid. Foto: Carina Nilsson

En av de viktigaste sakerna som kommunen vill få till är att Torekov ska bli ett mer levande samhälle året runt och att man ska få en större demografisk spridning bland de boende. Idag finns det bara personer skrivna i en fjärdedel av ortens bostäder och ungefär hälften av de boende är över 65 år.

– Att köpa hus i Torekov är för dyrt för de flesta, men här har kommunen påbörjat ett arbete för att få till fler olika boendeformer. I kvarteret Sunnan byggs till exempel lägenheter och bostadsrätter, säger Klara Harmark-Peters.

– För att skapa ett större underlag för samhällsservice, kollektivtrafik och handel behöver fler bo i samhället hela året. Kommunen har inte så mycket mark i Torekov men det finns ett antal mindre utbyggnadsområden i centrala Torekov som skulle kunna bidra till att öka året-runt-boendet, säger Nima Shahsavar.

Båstads kommun äger också fastigheten Räkan där den numera nedlagda Strandlyckeskolan ligger.

Torekov har en unik bebyggelse med många låga äldre hus. Foto: Carina Nilsson

– Det är inte klart vad den fastigheten ska användas till i framtiden, men det blir någon form av samhällsservice, säger Klara Harmark-Peters.

FÖP:en tar också upp ytterligare två viktiga saker för Torekovs utveckling. Det ena är hamnen och det andra ortens viktiga betydelse för natur, kultur och friluftsliv där Torekov bland annat omfattas av flera riksintressen.

– Torekovs natur- och kulturmiljö är unik och värderas högt i planen. Orten är också en målpunkt för besöksnäringen lokalt, regionalt och nationellt. Både Skåneleden och Kattegattleden går genom byn, och Torekov är dessutom centrum för Väderötrafiken. Vi vill säkerställa att allmänheten har tillgång till detta och att det kan nås över tid, säger Nima Shahsavar.

– Det innebär att vi också är tydliga med var vi inte ska bygga, säger Klara Harmark-Peters.

Vad gäller hamnens utveckling tittar man bland annat på vad klimatförändringarna kan innebära samt hamnens betydelse för sjöfarten, turismen och sjöräddningen.

– Hamnen är mest utsatt för klimatförändringar vilket man behöver ta hänsyn till i planeringen. Hamnen är också det område där det råder mest delade meningar om utvecklingen. En del vill ha det lugnt och tyst medan andra vill ha mer liv och rörelse, säger Klara Harmark-Peters.

Det råder delade meningar om hamnen i Torekov. En del vill ha det tyst och lugnt, andra vill ha mer liv och rörelse. Foto: Båstads kommun

Den fördjupade översiktsplanen för Torekov godkändes nyligen av kommunstyrelsen och är ute på samråd mellan den 15 juni och den 31 augusti. Den finns i en digital version som man kan se via kommunens hemsida. Den finns också utställd på kommunens bibliotek och i kommunhuset. Samrådshandlingar finns även på torekovs turistbyrå.

– Samrådet går ut brett och allmänheten i kommunen kan komma in med synpunkter liksom olika myndigheter. Vi kommer att samla in alla synpunkter och väga in det i bedömningen innan vi gör ett helt färdigt förslag. Vi kommer också att ha två informationsmöten som är öppna för allmänheten. Men när det står mellan ett allmänt intresse och privata intressen så ska vi ge företräde till allmänna intressen, säger Klara Harmark-Peters.

I slutändan är det kommunfullmäktiges politiker som ska fastställa innehållet i den fördjupade översiktsplanen. Det väntas ske under 2024.

– Innehållet i en översiktsplan kan inte överklagas utan när den antas av politikerna så ligger riktlinjerna fast, säger Klara Harmark- Peters.