BJÄRE 2022-11-07 KL. 06:00

Åkagårdens golfklubb överklagar antagen detaljplan till domstol

Av Peter Jakobsson

I september antog kommunfullmäktige en detaljplan för Bjäredalens verksamhetsområde i Förslöv. Närmsta grannen Åkagårdens golfklubb har haft synpunkter på detaljplanen genom hela framtagandet. De tycker inte deras åsikter tagits hänsyn till och överklagar nu detaljplanen till Mark- och miljödomstolen.

Åkagårdens golfklubb överklagar antagen detaljplan till domstol
Magnus Åvall och Cia Pettersson driver Åkagrådens golfklubb som är närmsta granne med området vars detaljplan som de överklagar. Det som de är mest oroliga för är att det blir en ÅVC på området och det buller det skulle medföra. Foto: Peter Jakobsson

Det aktuella planområdet ligger väster om Västkustbanan och på vardera sida om väg 105 i anslutning till Förslövs station. I dagsläget är det obebyggt och omfattas inte av någon detaljplan. Området har tidigare använts av Trafikverket som arbetsområde med masshantering och upplag i samband med Projekt Hallandsås.

Enligt kommunen är syftet med detaljplanen att tillskapa nya fastigheter för verksamheter, där personaltät verksamhet liksom en mångfald av verksamheter är en kommunal målsättning. En viktig aspekt i detaljplanen tycker de är att möjliggöra flexibilitet när det gäller fastighetsbildningen för att fastigheternas storlek ska kunna anpassas efter verksamheternas behov.

Genom processen med detaljplanen har många synpunkter inkommit i samband med granskningsförfaranden. Detta gjorde bland annat att kommunen kompletterade med att göra volymstudier som redovisade de befintliga förhållanden samt hur det skulle se ut om det byggs med högsta möjliga nockhöjder och byggyta inom hela planområdet. Vissa andra inkomna synpunkter har ej tagits hänsyn till.


Detaljplanens lokalisering i Förslöv nordväst om stationen.


En detalj i planen som flera reagerat på är att viss mark har fått användningsbetäckningen ”E1”-tekniska anläggningar. I detaljplanen står förklaringen:
”Syftet med teknisk anläggning inom kvartersmark väster om väg 105 och delvis inom mark öster om väg 105 är att möjliggöra tekniska anläggningar i form av exempelvis anläggningar för produktion av energi, (fjärrvärmecentral och/eller områden för solpaneler), tekniska anläggningar (nätstation etcetera), installationer som ingår i en allmän VA-anläggning samt hantering av avfall (ÅVC, återvinningscentral). Omlastningsstation för avfall medges dock ej.”

Kommunfullmäktige beslutade i september att anta detaljplanen men de var inte helt överens. Centerpartiets Uno Johansson ville med ett tilläggsyrkande att skrivelsen som möjliggör hantering av avfall och eventuell återvinningscentral inom detaljplanen skulle tas bort för att garantera att en sådan inte blir inom området. Bjärepartiets Bo Wendt ställde sig bakom Centerns yrkande men församlingen röstade ner dem och detaljplanen antogs med delar av området i en klassning som möjliggör avfallshantering.

Detta är en av de saker som Åkagårdens golfklubb, som är närmsta grannen norr om området, har synpunkter på i den överklagan av detaljplanen som nu finns registrerad hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.
– Vi har jobbat i många år för att få till något bra på det aktuella området. Vi hade förr ett förslag om att bygga bostäder men kommunen anser tydligen att marken är för dålig för det så nu vill de ha verksamheter där i stället. Att det görs någonting med området tycker vi är positivt för det är inte så kul med marken som det är idag, säger Cia Pettersson som är VD på Åkagårdens Golfklubb som hon driver tillsammans sina bröder.

Vad är er största farhåga med detaljplanen som den är utformad nu?
– Det är att det blir ÅVC på platsen. Även om de nu inte säger att de vill ha det där så vet man ju inte hur det blir i framtiden om detaljplanen tillåter det. Nya politiker kan få nya idéer, säger Magnus Åvall, Head Greenkeeper på Åkagården och ett av syskonen som driver anläggningen.
– Vi motsätter oss betäckningen E i detaljplanen som tillåter det mesta. Vi tycker det är fel att detaljplanen ska vara så flexibel som den nu är, tillägger Cia.

Något som de är oroliga för från golfklubbens sida är buller.
– Vi har levt med buller från stenkross i området i många många år. Det har konstant varit damm och buller men så när tunneln öppnade blev det tyst och det var skönt. Nu vill vi inte få tillbaka bullrig verksamhet i området, säger Magnus.

Ni har lämnat in synpunkter på planen tidigare. Har ni fått gehör för dem?
– En del. De har sänkt bygghöjden närmast mot oss och anpassat vissa saker men de har inte lyssnat fullt ut. Vi vill även ha en djupare skyddszon, det finns mycket djur i området som vi värnar, säger Cia.

Det gjordes gestaltningar av möjlig bebyggelse inför antagandet. Vad tyckte ni om dem?
– Vi kommer garanterat se byggnaderna över trädtopparna om det byggs fulla höjden. Blir det stora svarta klossar till byggnader så kommer det inte se trevligt ut i området, säger Cia.
– Marken är redan upphöjd mellan 3 och 10 meter och sen vill de bygga upp till drygt 14 meter över mark. Det blir väldigt högt när det ska byggas högt på redan hög mark. Det kommer sticka ut rejält i landskapsbilden, säger Magnus.
– När massorna från tunnelbygget lades där så hade de en restriktion på att det inte fick bli högre än 5–7 meter över befintlig marknivå och det tycker vi är mer rimligt att det ska vara även i framtiden, säger Cia.


Magnus Åvall och Cia Pettersson pekar ut platsen intill golfbanan där detaljplanen medger byggnader som enligt dem blir högre än trädtopparna. Foto: Peter Jakobsson


Nu är detaljplanen antagen och ni överklagar. Vad hoppas ni på att Mark- och Miljödomstolen ska göra?
– Lyssna på vad vi tycker! Plockar bort betäckningen E, sänker höjderna och utökar skyddszonen, säger Cia.

Industrigruppen, som har flera av medlemmarna verksamma i Förslöv, har också motsagt sig valet av att planera marken för verksamhet av typen E.
– De har lämnat in liknande synpunkter som vi under detaljplanens framtagande. Det är konstigt att kommunen inte lyssnar på de som är verksamma på Bjäre, säger Cia.
– De vill locka hit industri men lyssnar inte på de som redan finns, säger Magnus.

Tycker det finns ett hemlighetsmakeri bakom kulisserna.
– När vi frågar kommunen om vilka verksamheter som vill etablera sig på området så får vi inga svar. Antingen är det hemligt eller så vet de inte och då kan de inte lova att det blir det ena eller det andra, säger Cia.
– Det känns som det finns någon underliggande plan på ÅVC, säger Magnus.
– Vi har haft politiker här hos oss på golfklubben för att diskutera ärendet men vi får inga bra svar tycker vi, säger Cia.

Cia och Magnus hoppas att Mark- och miljödomstolen vill komma och göra en syn på platsen.
– Då skulle de kunna skapa sig en bättre uppfattning om hur området ser ut, säger Cia.

Frågan om vad som till slut skulle bli på marken i anslutning till golfklubben har varit mycket långdragen.
– Vi får göra vad vi kan för att det ska bli bra. Vi har slitigt för detta så länge så vi kommer inte ge upp, säger Cia.