Klik venligst
Klik venligst
BJÄRE 2019-12-07 KL. 15:01

Ungdomsrådets reglemente utreds vidare

Ungdomsrådets reglemente utreds vidare

Kommunen har sedan 2015 beslutat att inrätta ett ungdomsråd, men beslutet har ej gått att verkställa på grund av ekonomiska och verksamhetsrelaterade skäl.

Under 2019 tillfördes medel för att påbörja ungdomsrådets verksamhet, men reglementet var ej anpassat för dessa nya förutsättningar. Fullmäktige beslutade i maj 2019 om att rådets reglemente skulle revideras och därav har en större omarbetning skett av reglementet.

I reglementet stod det att det i rådet ska finnas två förtroendevalda ledamöter utsedda av kommunstyrelsen, som väljs till ordförande respektive vice ordförande samt två representanter från vardera av följande skolor: Strandängsskolan (7-9), Förslövs skola (7-9), Akademi Båstad Gymnasium och Apelrydsskolan. Skolornas representanter utses genom skolornas elevråd.
Detta hade centern synpunkter på under kommunfullmäktige i november.
– Vi i Centern är positiva till att det äntligen bildas ett ungdomsråd. Vi tycker dock att vid urvalet av representanter så har en stor grupp ungdomar som är mantalsskriva i Båstads kommun glömts bort, nämligen de som studerar på gymnasieskolor utanför kommunen, till exempel Rönneskolan i Ängelholm. På Akademi Båstad finns det inte möjlighet att välja en del program, av denna och andra anledningar har en del elever valt bort Båstad. Det är alltid viktigt att inte särbehandla och det är ju det som görs vid urvalet av representanter enligt förslaget. Vi vill därför göra ett tilläggsyrkande att reglementet revideras ytterligare så att vid sammansättningen av representanter till ungdomsrådet ska även elever bosatta i kommunen men som studerar på gymnasieskola på annan ort ges möjlighet att väljas in i rådet, förklarade Sonia Larsson (C).

De andra partierna ställde sig bakom detta och ärendet återremitteras för att beakta Sonia Larssons (C) tilläggsyrkande. Ärendet ska på nytt behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december.

TEXT & FOTO: PETER JAKOBSSON